Minister Plasterk in gesprek met Kamers van Koophandel


Maandag 18 maart 2013

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort, waarbij ook de Soester Zakenkring is aangesloten, is geïnventariseerd wat van belang zou kunnen zijn in de discussie rondom een mogelijke herindeling van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland; als input voor een gezamenlijke reactie van de vier Kamers van Koophandel aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De reacties en die van het overige bedrijfsleven in de provincie Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn gebundeld tot een gezamenlijke reactie van de vier Kamers van Koophandel. Dit document is 11 maart aangeboden aan de Minister. Het is het resultaat van de inventarisatie in de diverse regio's oa bij de diverse samenwerkingsverbanden van bedrijvenverenigingen en op basis van enkele onderzoeken. Het vormt ook de basis voor gesprekken met de Minister elders in de regio. 

Persbericht:
Kamers van Koophandel presenteren economische agenda aan minister Plasterk voor provinciaal bestuur in de Noordvleugel. Het betreft hier de Kamers van Koophandel: Midden-Nederland, Amsterdam, Noord-West Holland en Gooi-, Eem-, en Flevoland.

Op 11 maart ontving minister Plasterk op het Provinciehuis in Utrecht de economische agenda voor de Noordvleugel. De KvK’s willen met deze agenda het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de drie provincies een richting bieden om vanuit de economische inhoud tot een goede bestuurlijke samenstelling  te komen.

Minister Plasterk heeft de betrokken Kamers van Koophandel uitgenodigd een concrete bijdrage te leveren aan de discussie over de voorgenomen samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. De Kamers van Koophandel hebben daarvoor gezamenlijk een economische agenda opgesteld.

“Vanuit onze ervaring en observaties is deze economische agenda opgesteld. Voor het functioneren van de overheid en onze samenwerking vinden wij die essentieel. De genoemde agendapunten moeten in onze optiek een rol spelen bij het vinden van een goede bestuurlijke samenstelling”, aldus Michaël Kortbeek, voorzitter van Kamer van Koophandel Midden-Nederland.

In de agenda belichten de Kamers van Koophandel de volgende onderdelen:
• De samenwerking binnen economisch samenhangende gebieden.
• De integrale betrokkenheid van Rijk, provincies en gemeenten bij de economische thema’s.
• Het verder versterken van de bestuurskracht van het provinciaal bestuur.
• De relatie tussen het provinciaal bestuur en noodzakelijke aanpassingen in het belastingregime.
• Het waarborgen van de vermindering van de regeldruk en wettelijke belemmeringen.

Economische opgaven
De Kamers van Koophandel vinden het noodzakelijk dat het gesprek over de herindeling vooral moet gaan over de optimalisatie van het provinciaal bestuur, gericht op groei en economische ontwikkeling. De economische opgaven in de Noordvleugel zijn omvangrijk en divers. Economische thema’s waar de Kamers van Koophandel zich hard voor maken zijn het versterken van de internationale concurrentiekracht, het stimuleren en verbinden van economische clusters en het creëren van een optimaal vestigingsmilieu.

“De agendapunten moeten worden bezien tegen de achtergrond van deze economische opgaven, dat is immers waar wij als Kamers van Koophandel voor staan”, zegt Kortbeek.

Lees verder voor: Besturen voor de groei; De economische groei in de Noordvleugel organiseren

Bron: KvK

Nieuwsoverzicht