Lidmaatschap


Lid van de Soester Zakenkring kunnen zijn:

Natuurlijke personen en rechtspersonen met minimaal 1 werkzame persoon; tenminste 2 jaar in de gemeente Soest gevestigd; zelfstandig een onderneming drijven of uitoefenen binnen de gemeente Soest; geen detailhandel zijnde en als zodanig staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onder onderneming wordt in dit verband verstaan:

  • een bedrijf, ongeacht de rechtsvorm, waarin die onderneming wordt uitgeoefend
  • een stichting
  • een beheermaatschappij
  • een sociaal maatschappelijke instelling
  • een horecavestiging
  • een vereniging

Als u voornemens bent lid te worden van onze vereniging, dan kunt u zich melden bij het secretariaat.
Daartoe kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier, dat u kunt vinden door te linken op 'aanmelden' onder de rubriek 'lidmaatschap'.

Uw aanvraagformulier, vergezeld met een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, kunt u zenden aan:
Secretariaat Soester Zakenkring
Postbus 3071
3760 DB Soest
of per e-mail aan: info@soesterzakenkring.nl

Na ontvangst zal uw aanvraag in behandeling worden genomen; na accordering door een onafhankelijke ballotagecommissie krijgt u van het secretariaat schriftelijk bericht van uw al dan niet toetreding als lid van de Soester Zakenkring.

Momenteel zijn circa 190 ondernemingen lid van de Soester Zakenkring

Aanmelden als lid van de Soester Zakenkring.
Open de PDF, druk deze af en stuur deze ingevuld en vergezeld van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel naar:
Secretariaat Soester Zakenkring
Postbus 3071
3760 DB Soest
of per e-mail aan: info@soesterzakenkring.nl

Contributie
De aangesloten leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte op basis van voorstellen van de penningmeester wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Met ingang van de jaarvergadering van 9 november 2016 bedraagt de contributie € 350,- per jaar.
U ontvangt hiervoor van de penningmeester een factuur.

De kosten verbonden aan deelname aan alle evenementen/bijeenkomsten zijn in de contributie inbegrepen, tenzij anders wordt aangegeven bij de aankondiging van de evenementen/bijeenkomsten, (zoals de SZK-Golfdag of -sinds 2012 de Haringparty Soest-Baarn).

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 september schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris.