Lidmaatschap


Lid van de Soester Zakenkring kunnen zijn:

Natuurlijke personen en rechtspersonen tenminste 2 jaar in de gemeente Soest gevestigd; die zelfstandig een onderneming drijven of uitoefenen binnen de gemeente Soest;  en als zodanig staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Onder onderneming wordt in dit verband verstaan:

  • een bedrijf, ongeacht de rechtsvorm waarin die onderneming wordt uitgeoefend
  • een stichting
  • een beheermaatschappij
  • een sociaal maatschappelijke instelling
  • een horecavestiging
  • een vereniging

Lid worden?
Als u voornemens bent lid te worden van de Soester Zakenkring, dan kunt u zich melden bij het secretariaat.
Uw aanmeldingsformulier, vergezeld met een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, kunt u zenden aan:
Secretariaat Soester Zakenkring
Postbus 3071
3760 DB Soest of
per e-mail aan: info@soesterzakenkring.nl

Na ontvangst zal uw aanvraag in behandeling worden genomen en ontvangt u van het secretariaat schriftelijk bericht van uw al dan niet toetreding als lid van de Soester Zakenkring.

Momenteel zijn circa 160 ondernemingen lid van de Soester Zakenkring.

Contributie
De aangesloten leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte op basis van voorstellen van de penningmeester wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Met ingang van de jaarvergadering van 9 november 2016 bedraagt de contributie € 350,- per jaar.
U ontvangt hiervoor van de penningmeester een factuur.

Kosten
De kosten verbonden aan deelname aan alle evenementen/bijeenkomsten zijn in de contributie inbegrepen, tenzij anders wordt aangegeven bij de aankondiging van de evenementen/bijeenkomsten, zoals de SZK-Golfdag of -sinds 2012- de jaarlijkse Haringparty Soest-Baarn, waarbij de 75 Euro bijdrage wordt beschouwd als eerste bieding tijdens de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe en toegang voor 1 of 2 personen. Dit om zgn. free-riders tegen te gaan..

Opzeggen lidmaatschap
Omdat het verenigingsjaar is van 1 september t/m 31 augustus dient het lidmaatschap voor 1 september per e-mail te worden doorgegeven aan de secretaris.