Bestuur Soester Zakenkring


De Soester Zakenkring wordt geleid door een bestuur, dat bestaat uit ten minste 3 personen, het dagelijks bestuur.

De benoeming van een lid van het dagelijks bestuur geschiedt op basis van een niet bindende voordracht uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het dagelijks bestuur, alsmede het maximale aantal bestuursleden. Dit maximale aantal bedraagt anno 2020 inclusief de leden van het dagelijks bestuur 11 personen. Van elke Soester bedrijvenkring is een bestuurslid afgevaardigde. Indien de eerste afgevaardigde niet in de gelegenheid is, is de 'reserve' afgevaardigde.

Het dagelijks bestuur kent een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Met uitzondering van de voorzitter, voorziet het bestuur zelf in de verdere verdeling van de functies. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Een bestuurslid is één maal herkiesbaar.

Het bestuur stelt, op basis van de geldende zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij. Dit rooster moet zodanig worden opgemaakt, dat het een goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat.

De gedetailleerde regels omtrent de benoeming van het bestuur en taken van het bestuur zijn opgenomen in de statuten, die verkrijgbaar zijn bij de secretaris.

Bestuursleden:

Voorzitter J. (Johanna) Six-van der Werf https://www.bresadvocaten.nl voorzitter@soesterzakenkring.nl 035-6015907
Bestuurslid E. (Esther) van Duinkerken-van Buuren http://www.birkstaete.nl/ info@birkstaete.nl 06-27342480
Penningmeester E.J.O. (Evert) van de Kamp http://www.vdkvg.nl penningmeester@soesterzakenkring.nl 06-30372245
Secretaris J. (John) Oostveen http://www.oostveenovernames.nl secretaris@soesterzakenkring.nl 06-38928400