Privacyverklaring


Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen.

Privacy Statement BMO Soest

Onderstaand vindt u het Privacy Statement van Stichting Bedrijven Management Organisatie Soest. (Hierna: ´´BMO Soest´´ of ´´wij´´). In onderstaand Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor BMO Soest persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten hierbij zijn als betrokkene. BMO Soest verwerkt geen andere persoonsgegevens dan opgenomen in het Privacy Statement.

Onderstaand Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens van betrokkenen die op enige wijze in relatie staan met BMO Soest. De terminologie die in het Privacy Statement gebruikt wordt is afkomstig uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG).

ing. H.A. van Asch is aangesteld als de Functionaris Gegevensbescherming binnen BMO Soest. Indien u vragen heeft over uw privacy kunt u contact met hem opnemen via henk@bmosoest.nl.

Verwerking van uw persoonsgegevens

BMO Soest verwerkt uw persoonsgegevens enkel indien daar een gerechtvaardigd doel aan ten grondslag ligt en de verwerking gebaseerd kan worden op een wettelijke grondslag. Het hangt af van uw relatie met BMO Soest welke persoonsgegevens er van uw worden verwerkt, voor welk doeleinde en op welke wettelijke grondslag.

In onderstaande overzichten is per categorie uitgewerkt welke persoonsgegevens BMO Soest in welke gevallen verwerkt. Tevens is opgenomen op welke wettelijke grondslag de verwerking is gebaseerd en welke bewaartermijnen wij hanteren voor de persoonsgegevens:

Parkmanagement  

Doeleinde

Uitvoering dienstverlening

Toelichting doeleinde

BMO Soest heeft als ambitie om samen met de aangesloten ondernemingen en de gemeente Soest te waken over de uitstraling en het kwaliteitsniveau van de bedrijventerreinen. Om deze ambitie na te streven sluiten wij overeenkomsten met bedrijven waarbij wij persoonsgegevens verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening en daarmee voor de uitvoering van onze overeenkomsten.  

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst, toestemming

Categorieën persoonsgegevens

NAW-gegevens, contactgegevens (e-mail, telefoonnummer), financiële gegevens, gegevens over de organisatie.

Bewaartermijn

Voor de financiële gegevens: 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Voor de overige gegevens: 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Nieuwsbrief

Doeleinde

Elektronisch toesturen van relevante en/of commerciële informatie over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen BMO Soest.

Toelichting doeleinde

BMO Soest wil haar betrokkenen op de hoogte houden van actualiteiten en ontwikkelingen binnen de organisatie. Om die reden worden er periodiek nieuwsbrieven en/of reclamefolders verzonden naar de betrokkenen. 

Grondslag

Indien u bestaande klant bent van BMO Soest is de grondslag gerechtvaardigd belang. Als u een nieuwe klant bent wordt hiervoor om expliciete toestemming gevraagd.

Categorieën persoonsgegevens

NAW-gegevens, e-mailadres.

Bewaartermijn

Maximaal 1 jaar na intrekken toestemming.

Accountregistratie

Doeleinde

Accountregistratie op de website

Toelichting doeleinde

BMO Soest biedt de mogelijkheid om als klant en/of betrokkene een account aan te maken op de website.

Grondslag

Toestemming

Categorieën persoonsgegevens

NAW-gegevens, geslacht, contactgegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bewaartermijn

Maximaal 1 jaar na intrekking toestemming.

Toelichting grondslag toestemming

Indien er toestemming is vereist van de betrokkene voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, wordt deze toestemming verleend voor een bepaald doeleinde. Indien u wenst om achteraf uw toestemming in te trekken is dat mogelijk. U kunt uw mail richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming via henk@bmosoest.nl. Indien u uw toestemming heeft ingetrokken bewaren wij uw persoonsgegevens nog maximaal een maand.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BMO Soest verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. BMO Soest registreert enkel gegevens van de bedrijven en contactpersonen zoals benoemd in bovenstaande overzichten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

BMO Soest bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn te bereiken. In bovenstaande overzichten kunt u vinden welke bewaartermijnen er voor de betreffende doeleinden gelden.

Verzamelen van persoonsgegevens

BMO Soest verkrijgt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Wanneer u zich aansluit als onderneming op grond van een overeenkomst;
 • Wanneer u een account aanmaakt op de website van BMO Soest;
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt;
 • Wanneer u via social media contact met ons opneemt.

Als betrokkene bepaalt u zelf of u uw persoonsgegevens aan BMO Soest verstrekt. Indien u in het verleden uw persoonsgegevens aan BMO Soest heeft verstrekt, maar dit niet langer meer wenst, kunt u te allen tijde contact opnemen met henk@bmosoest.nl. BMO Soest kan bepaalde diensten niet aanbieden of verlenen zonder dat zij in het bezit zijn van uw persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen is het op grond van een wettelijke verplichting noodzakelijk om uw gegevens aan derden te verstrekken. BMO Soest verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden als er sprake is van een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening te realiseren.

Rechten van de betrokkenen

Indien BMO Soest persoonsgegevens van uw verwerkt, heeft u als betrokkenen een aantal rechten waar u zich op kunt beroepen. Indien u zich op een van uw rechten wenst te beroepen kunt u uw verzoek richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming via henk@bmosoest.nl.

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Als betrokkene heeft u het recht om de persoonsgegevens in te zien die door BMO Soest zijn verwerkt. Indien u dit wenst kunt u een verzoek tot inzage indienen.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om incorrecte gegevens te rectificeren en aan te vullen indien nodig. Indien u dit wenst kunnen wij onjuiste informatie verwijderen en indien nodig herstellen door juiste informatie.
 • Recht op bezwaar: In bepaalde situaties kunt u in bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om gegevens over te (laten) dragen. U kunt uw persoonsgegevens opvragen bij BMO Soest. Wij zullen ervoor zorgen dat u uw gegevens digitaal en gestructureerd ontvangt.
 • Recht op vergetelheid: In bepaalde situaties heeft u het recht om ´vergeten te worden´. Dit betekent dat wij alle (mogelijk) persoonsgegevens van u verwijderen.
 • Recht op beperking: In enkele situaties heeft u het recht om de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn uitzonderingen en toelichtingen op bovenstaande rechten opgenomen. Wij verwijzen u hiervoor naar de genoemde website.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens optimaal te kunnen beschermen, zorgt BMO Soest voor passende en organisatorische maatregelen. BMO Soest zorgt er voor dat uw persoonsgegevens slechts voor een beperkt aantal mensen te zien zijn en dat de gegevens beveiligd zijn met een vergrendelt account in Buildix. Door de genoemde beveiligingsmaatregelen voorkomen wij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens.

Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via henk@bmosoest.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

BMO Soest maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Delen buiten de EER

BMO Soest heeft niet de intentie om uw persoonsgegevens te delen met verwerkers die niet in de Europese Unie zijn gevestigd. Mocht dit in een uitzonderlijk geval toch gebeuren, dan worden er aanvullende afspraken gemaakt waarbij BMO Soest ervoor zorgt dat zij te allen tijde dezelfde privacy waarborging kunnen bieden aan haar betrokkenen.

Cookies

BMO Soest maakt op een aantal toepassingen op haar website gebruik van Cookies. De cookies worden gebruikt om uw voorkeuren voor de weergave van de website op te slaan. BMO Soest plaatst uitsluitend functionele cookies, hiervoor is geen toestemming vereist. De cookies worden niet gebruikt om een profiel over bezoekers van de website aan te maken of om bezoekers van de website te volgen. Er worden geen cookies geplaatst van derde partijen.

Wijzigingen Privacy Statement

Indien er veranderingen plaatsvinden in het gebruik van persoonsgegevens door wijziging van de wet- en regelgeving of wijziging van onze diensten en producten, kan het zijn dat dit Privacy Statement wordt aangepast. De meest recente versie van dit Privacy Statement is te vinden op onze website www.zakelijksoest.nl

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via henk@bmosoest.nl. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw privacy kunt u ons bereiken op de volgende contactgegevens:

BMO Soest

Kerkstraat 9

3764 CR Soest

06-53402100

www.zakelijksoest.nl

Functionaris Gegevensbescherming: ing. H.A. van Asch, henk@bmosoest.nl.