Beleidsplan 2023-2024


Beleidsplan Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS-NETWERK) 2023

Inleiding

Evenals in het vorige Beleidsplan blijft ONS-Netwerk zich onverminderd inzetten voor het bedrijfsleven in de breedste zin van het woord in Soesterberg.

Onze statuten geven niet voor niets aan dat ONS-Netwerk als doel heeft:

“Het behartigen van de materiële en immateriële belangen - van de zelfstandige ondernemers, ondernemingen, winkeliers, instellingen en zelfstandigen zonder personeel die gevestigd zijn, dan wel belanghebbende zijn in de gemeenschap Soesterberg”.

Soesterberg ontwikkelt zich voorspoedig: het Bedrijvenpark Centurionbaan (voorheen Richelleweg) is bijna vol en de nieuwbouw van woningen komt op stoom. 

Naar onze mening is Soesterberg in vele opzichten een dorp met enorme potentie en heel veel kansen. Als ONS-Netwerk willen wij, gezamenlijk met de (lokale) ondernemers en in samenspraak met gemeente, Provincie en andere stakeholders als NMM en Utrechts Landschap, deze kansen volledig benutten. Op die wijze kan Soesterberg uitgroeien van het Hart van de Heuvelrug tot een Parel op de Utrechtse Heuvelrug, met een bruisend hart met veel sfeer en saamhorigheid in het dorp.

Alle reden voor een aangescherpt Beleidsplan voor 2023:

Naast de verbinding met onze leden willen wij prioriteit geven aan een drietal zaken:

1.      Toerisme

Toerisme is voor Soesterberg van groot belang en biedt belangrijke kansen. Niet alleen voor de horeca, maar ook voor de winkeliers en diverse aanverwante ondernemers. De Werkgroep Toerisme werkt hier al langer heel hard aan.

Fiets-, wandel- en ruiterroutes zijn geïntroduceerd en vinden gretig aftrek. Met het Utrechts Landschap is inmiddels een periodiek overleg opgestart om de verbinding met het belangrijke Park Vliegbasis Soesterberg te verbeteren. Middels aanpassing van de verbindingen voor fietsers, wandelaars en ruiters (deze laatste nog te realiseren) wordt hierin een belangrijke stap gezet. Ook het openbaar maken van enkele grote delen van het park aan de westzijde juichen wij toe.

De overnachtingsmogelijkheden bieden nog kansen voor uitbreiding, naast  het dagtoerisme. In dit kader volgen wij de ontwikkelingen rond de verkoop van het voormalige Officierscasino en Marechaussee kazerne op de voet.

Met name kunnen vanuit het historisch, militair verleden van Soesterberg nog verdere mogelijkheden worden benut. In de regio zijn vele historische plaatsen op dit gebied en het NMM is hierbij, in combinatie met het Park Vliegbasis Soesterberg een absolute trekpleister.

Een voor de regio centraal informatie punt over de militaire historie in de directe omgeving etc. biedt kansen om toeristen te trekken.

Er wordt al samengewerkt met het Platform Uit in Soest en het Regionaal Bureau voor Toerisme. Dit willen we zeker voortzetten en mogelijkerwijs intensiveren. Toerisme is slechts in beperkte mate een lokaal thema, maar met name een regionaal iets en voor de marketing zelfs (inter)nationaal.

In bijlage1 hebben wij de activiteiten en de concrete plannen voor 2023 nader verwoord.

2.       Winkelen

Soesterberg verdient een kwalitatief  goed winkelbestand. Voor de (nieuwe) inwoners van het dorp, maar ook voor de toeristen. Het Winkelhart van Soesterberg omvat in onze visie een deel van de Rademakerstraat, vanaf de hoek Rademakerstraat/Kampweg tot en met Rademakerstraat 34. Daarnaast kan ook het vullen van de lege gaten en incidentele vernieuwing in de Rademakerstraat in belangrijke mate bijdragen aan een betere beleving van het winkelgebied. Een sfeervolle aanpassing en aankleding van de Rademakerstraat is in dit opzicht zeker noodzakelijk. Het hebben van goede afstemming en samenwerking tussen winkeliers is noodzakelijk om het winkelgebied aantrekkelijk te maken en een zo volledig mogelijk aanbod te kunnen bieden om de koopkracht in het dorp te behouden en afvloei naar omliggende winkelgebieden te reduceren

Een belangrijk item in dit verband is ook een of meer  jaarlijkse evenementen in het centrum. Naast promotie en verbinding geeft dit sfeer en beleving. Dit kan de basis zijn voor een enorme trekpleister voor de regio.

Het opzetten van een Winkelfonds kan e.e.a. in belangrijke mate ondersteunen vanuit de direct betrokkenen.

Marketing, sfeer, beleving en service aan winkelend publiek zijn hierbij de kernwoorden.

In bijlage 2 hebben wij de activiteiten en de concrete plannen voor 2023 nader verwoord.

3.        Evenementen

Het organiseren van enkele evenementen per jaar draagt in belangrijke mate bij aan de trots van de Soesterbergers op hun dorp. Daarnaast trekt dit, bij de juiste keuze van het soort evenementen ook veel publiek uit de regio, maar mogelijk zelfs landelijk en/of internationaal.

Een tweede jaarlijks item zou een muzikaal evenement kunnen zijn, met een sfeer die bij Soesterberg past.

De koningsdagmarkt op de Rademakerstraat plaats laten vinden zorgt voor de juiste saamhorige sfeer tussen burgers en ondernemers. Zeker nu de gemeente er in heeft toegestemd om ook weer een deel van de Rademakerstraat af te sluiten ten behoeve de koningsdagmarkt.

Een tweede jaarlijks item zou een muzikaal evenement kunnen zijn, met een sfeer die bij Soesterberg past.

Bovenstaande laat onverlet de acties vanuit de winkeliers en anderen rond lokale evenementen. Of het nu gaat om een markt op Koningsdag, de sinterklaas intocht etc.,

Wij willen hiertoe op korte termijn een evenementen-commissie in het leven roepen om dit te organiseren.

In bijlage 3 hebben wij de activiteiten en de concrete plannen voor 2023 nader verwoord.

Het bestuur van ONS-Netwerk wil zich in 2023 met name op bovenstaande activiteiten richten. Naast het profijt dat de ondernemers hiervan zullen ondervinden, zal dit ook bijdragen aan de sfeer en trots van ondernemers en inwoners op hun dorp Soesterberg..

Dat neemt niet weg dat de gebruikelijke activiteiten als Bedrijfsbezoeken, Netwerk-bijeenkomsten en Nieuwsbrieven voor onze leden gewoon georganiseerd blijven worden.

Soesterberg, Parel op de  Utrechtse Heuvelrug!

Bijlage 1 Toerisme

De actieve werkgroep Toerisme van het ONS-Netwerk heeft al een aantal ontwikkelingen in gang gezet en zal deze in 2023 voortzetten en verbreden:

a.       Wat al gerealiseerd is

-   Het in gedrukte vorm laten verschijnen van fiets- en wandelroutes rond en door Soesterberg. Die vinden al enige tijd gretig aftrek.

-   Vertegenwoordiging in overlegorganen/Periodieke contacten met:

·   Hart van de Heuvelrug (verwijderen/verplaatsen van hekken).

·   Provincie Utrecht (aanlichting locaties en paden structuur rond Soesterberg)

·   Utrechts Landschap (padenstructuur/ontsluiting Park Vliegbasis binnen de bestaande omheining).

·   Regionaal Bureau voor Toerisme (profilering Soesterberg regionaal en (inter) nationaal).

·   Comité Visie Regio Amersfoort (Soesterberg op de regionale kaart).

·   Gemeente Soest (algemene ontwikkelingen naast de hekkenproblematiek/padenstructuur/pleisterplaats).

·   Wegh der Weegen (historisch Soesterberg).

·   Soesterberg Airforce Memorial, SAM (aanleg monument).

b.     Wat in 2023 wordt ondernomen.

-          Soesterberg herkenbaar maken door een aantal “Poortwachters” te plaatsen of aan te lichten in het donker, zoals:

• Aanlichten van de beeltenissen van Jacob van Campen op uiteinden van de overkluizing.

-          Initiëren van de plaatsing van een straaljager in de aanvliegroute van de voormalige vliegbasis ter hoogte van de reeds opgeknapte “Spotters Hill”.

-          Aanlichten van het nog te plaatsen SAM monument op de overkluizing.

-          Organisatie van netwerkbijeenkomst/excursie in samenwerking met het Utrechts Landschap op Park Vliegbasis Soesterberg.

-          Verdere stimulering tot partiële verwijdering/verplaatsing van hekken rond Soesterberg.

-          Organisatie van een informatieavond in het voorjaar over verdere toeristische ontwikkeling van en publiektrekkende evenementen in Soesterberg.

-          Verbetering van de contacten en samenwerking met het NMM.

-          Fiets – en wandelroutes opnemen in digitale app’s  zoals b.v.  route.nl, waarin Soesterberg centraal staat.

Bijlage 2 Winkelen

De Werkgroep Winkels van het ONS-Netwerk richt zich op het verbeteren van het winkelgebied aan de Rademakerstraat en het realiseren van meer koopkrachtbinding met de Soesterbergse inwoners. Hierin wordt de mogelijkheden meegenomen als het gaat om de winkels op de Buys Ballotlaan.

a.    Wat al gerealiseerd is:

-          het bedenken van een naam voor het winkelgebied Het Winkelhart van Soesterberg

-          het stimuleren van het opknappen van panden

-          het uitbrengen van een gezamenlijk, periodiek Magazine voor alle inwoners van Soesterberg

-          het uitdelen van goodiebags aan bewoners van de nieuwe woningen aan de Kampweg

-          het organiseren van de Sinterklaas intocht 

-          het organiseren van de aankleding met een Kerstboom op het plein voor de Plus supermarkt

-         In 2022 werd een provinciale bijdrage ontvangen voor de verdere promotie en aankleding van Het Winkelhart van Soesterberg door middels van het plaatsen van banieren en kerstverlichting op de Rademakerstraat en Buys Ballotlaan.

-          deelname aan het gemeentelijke MKB overleg.

b.    Wat in 2023 wordt ondernomen:

-          In 2022 is een gezamenlijke spaarcampagne opgezet door de winkeliers in samenwerking met HVS middels de historische plaatjesalbumactie.

-          het organiseren van meerdere evenementen

-          het aankleden van het winkelgebied met hanging bascets en banners.

-          bewoners van nieuwbouwwoningen voorzien van goodiebags.

Bijlage 3 Evenementen

Het organiseren van enkele evenementen per jaar draagt in belangrijke mate bij aan de trots van de Soesterbergers op hun dorp. Daarnaast trekt dit, bij de juiste keuze van het soort evenementen ook veel publiek uit de regio, maar mogelijk zelfs landelijk en internationaal.

a.    Wat al gerealiseerd is:

-          Twee jaar geleden organiseerde ONS in het kader van het gemeentelijke project WIJ ZIJN SOEST een Kerstconcert in het Officiers Casino, dat door ongeveer 450 mensen werd bezocht. Daarbij kreeg ONS ruimhartige financiële steun van de gemeenten Zeist en Soest, van plaatselijke bedrijven en van een serviceclub uit Soest-Baarn.

b.    Wat in 20230 wordt ondernomen.

-          Afhankelijk van de beschikbaarheid van het Officiers Casino bestaat er bij ONS de principiële bereidheid om opnieuw een muzikale manifestatie te organiseren.

-          In 2019 was het 30 jaar geleden dat de Amerikanen Soesterberg verlieten. Ter gelegenheid daarvan zou in samenwerking met SAM een aansprekend evenement te organiseren zijn.

-          In 2020 vierde Nederland 75 jaar bevrijding. ONS denkt aan het organiseren van een militaire markt, in combinatie met een KEEP THEM ROLLING manifestatie. Samenwerking met het NMM zou daarbij nuttig zijn.

Dit alles naast de al bestaande, en zeer gewaardeerde initiatieven van de plaatselijke winkeliers, zoals de Koningsmarkt, de Sinterklaas-intocht etc.. In dit verband kunnen de jaarlijkse grote markten en braderieën worden genoemd, waar telkens veel mensen, ook uit de regio, op af komen.

Het ONS-Netwerk wil daarom een evenementencommissie te formeren, die ONS met een aantal betrokken vrijwilligers en/of partijen zou kunnen assisteren bij de organisatie van  de bovengenoemde evenementen.

Organigram Vereniging ONS-Netwerk Soesterberg:

 • Voorzitter
  • Externe vertegenwoordiging (RvT, BMO/SZK/gemeente/overheid)
  • Algemene coördinatie en ondersteuning
 • Vicevoorzitter
  • Vertegenwoordiging Bedrijventerrein Richelleweg
  • Ledenwerving
 • Secretaris
  • Secretariaat en ledenregister
  • Ledenactiviteiten
 • Penningmeester
  • Financiën
 • Bestuurslid Bedrijven/ ZZP
  • Aanspreekpunt voor Bedrijven
  • Aanspreekpunt voor ZZP-ers
 • Bestuurslid Retail
  • Aanspreekpunt voor winkeliers
  • Deelnemer werkgroep Retail
 • Bestuurslid Toerisme
  • Aanspreekpunt voor Toerisme
  • Deelnemer werkgroep Toerisme
 •     Ambtelijk Secretaris (BMO Soest)

p.m. maatschappelijke activiteiten per item in te vullen
Niet al deze posities zijn ingevuld. Het ONS bestuur is daarom met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter.