Soester Zakenkring: Stationsontwikkeling Soest-Zuid: Alternatief 2


Donderdag 21 februari 2013

Namens het bestuur van de Soester Zakenkring is secretaris Paul Martens vanaf het begin actief lid geweest van de klankbordgroep Stationsontwikkeling Soest Zuid, die inmiddels 7 avonden bijeen is geweest.
Het bestuur van de Soester Zakenkring deelt de mening met de circa 30 leden van de klankbordgroep, vnl. omwonenden rondom station Soest Zuid, alsmede de Fietsersbond en Rover (belangenorganisatie voor reiziger), dat de voorkeur voor een optimalisatie van het doorgaande verkeer uitgaat naar alternatief 2, t.w. optimalisatie van het stationsgebied.


Bij de variant ‘optimalisatie’ denken we aan de volgende relatief kleine maatregelen:

I. Eikenlaan afsluiten voor autoverkeer van en naar de Ossendamweg, door plaatsing van bussluis.

II. Bussen gaan niet meer linksaf de Eikenlaan in, want:
- v.a. noord: lijn 70/74 halteert naast N-weg (parkzijde), lijn 21 (kleine bus) bij P&R Bosstraat
-  v.a. zuid: lijn 70 halteert naast N-weg (parklaanzijde), lijn 74 en 71 gaan als enige rechtsaf via bussluis en verlaten Eikenlaan aan zijde van winkelstraat (71 voor terugweg naar het zuiden, 74 gaat via Soesterbergsestraat naar N221 om route te vervolgen naar het noorden).

III.  Voor het langzaam verkeer zijn meerdere opties denkbaar, waaronder de onderstaande twee opties (over een derde optie wordt nog gesproken):
1) langzaam verkeer brug op diepste punt Koningsweg (ter hoogte van Parklaan) en fietsenstalling van Bosstraat naar overzijde verplaatsen (zodat deze fietsers niet op spoorkruising hoeven oversteken).
2) aparte oversteek voor fietsers en voetgangers:
a) voetgangers: via kleine brug (vooral tijdens spits) of op spoorkruising via stoplicht met gewijzigde regeling (krijgt alleen groen als geen auto’s naderen of als licht handmatig op groen gezet wordt door mindervaliden of door OV-chauffeur als reizigers anders aansluiting niet halen).
b) fietsers via adviesroutes al eerder laten oversteken (infoborden laten fietser weten hoeveel de adviesroute korter duurt dan de oude route met oversteek bij spoorkruising) en fietsenstalling van Bosstraat naar overzijde verplaatsen (zodat deze fietsers niet op spoorkruising hoeven oversteken).

Lees verder ‘Burgerparticipatie: alleen woorden, of komen er nog daden?
Een dertigtal burgers is uitgenodigd om de gemeenteraad te adviseren in haar zoektocht naar mogelijkheden om de doorstroom bij station Soest Zuid te verbeteren. Deze klankbordgroep van burgers heeft de raad unaniem geadviseerd te kiezen voor variant 2 (optimalisatie zonder fiets-tunnel) (zie bijlage), die tegen een veel lagere prijs een effect kan bereiken dat vergelijkbaar is met dat van variant 3-plus (autotunnel). Door optimalisatie duurt het via de N221 in of uit rijden van Soest-Zuid in de ochtendspits 1 minuut en de avondspits 1,5 tot 2 minuten korter. Dit zou door de autotunnel slechts een halve minuut sneller worden. De tunnel is niet alleen een buitensporige investering, het vormt ook een onevenredig grote aantasting van de verbinding tussen en leefbaar-heid in de omliggende wijken. Optimalisatie past beter bij het motto van de burgers: doorstromen en verbinden. De klankbordgroep heeft dat in de afgelopen periode op verschillende momenten en manieren aan de Raad kenbaar gemaakt en ook uitgebreid onderbouwd. Desondanks besloot de Raad om naast de variant ‘optimalisatie’ ook variant ‘3-plus (autotunnel)’ te laten uitwerken.

De unanieme voorkeur voor ‘optimalisatie’ wordt gedragen door een brede achterban van zowel burgers als organisaties, zoals Fietsersbond, Soester Zakenkring en Rover (de belangenvereniging voor reizigers). Kortom, het mag een zwaarwegend advies genoemd worden. De alom vanuit de Raad geroemde en vooral door D66 aangemoedigde burgerparticipatie wordt naar onze mening pas waargemaakt in daden, als de Raad eerst ‘optimalisatie’ verder laat uitwerken. Mocht de uitwerking uitwijzen dat de daarbinnen gekozen maatregelen het beoogde effect niet zullen bereiken, dan kan immers toch alsnog uitgeweken worden naar uitwerking van een alternatief?

De klankbordgroep betreurt het ten zeerste dat een aantal raadsleden de variant ‘optimalisatie’ geen serieuze kans lijken te geven. Zij kunnen dat niet uitleggen aan haar achterban. Dat geldt ook voor het kostbare besluit van de raad om een extra variant uit te werken, waarvoor geen draagvlak onder burgers te verwachten is. De burgers hebben op 19 februari per brief de raad gevraagd of zij het zélf kunnen uitleggen: waarom volstaat ‘optimalisatie’ niet? Welke groepering vindt dat beetje extra tijdswinst de hogere kosten van een autotunnel waard? En vinden zij dat zo’n betrekkelijke winst het verlies aan leefbaarheid voor omwonenden rechtvaardigd? En waarom kan de uitwerking van alternatieve varianten niet wachten tot ná de uitwerking van de optimalisatie variant?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
- tot 26 februari met Sander Brunekreef (035-6017133)
- vanaf 26 februari met Jet van Leent (06-21506076)

Namens de klankbordgroep ‘Doorstromen en verbinden, Soest Zuid’.

Wordt vervolgd...

Lees hier een artikel uit de Soester Courant van 20 februari 2013

Nieuwsoverzicht