Geschiedenis Stichting Bedrijvenkring De Grachten


Het ontstaan en de realisatie van de Stichting Bedrijvenkring De Grachten heeft een bijzondere achtergrond. Onderstaand wordt verteld over het ontstaan en de realisatie van het bedrijventerrein ‘De Grachten’.
In 1993 was een deel van het huidige bedrijventerrein al gerealiseerd, het deel van de Nieuwegracht (het oude perceel Technisch Bureau Soest (TBS Soest) van de heer Raatjes.
In 1994 was een deel van het Soester veen nog in gebruik als weiland, waar paarden rond liepen en koeien graasden, zoals in vele gebieden in Soest.

Er was in die tijd een enorm tekort aan bedrijventerrein in Soest en  een aanzienlijke werkloosheid. Ook de Soester bevolking ging hieronder gebukt en daardoor was er zowel bij de overheid als plaatselijke ondernemers een behoorlijke wil aanwezig om een bedrijventerrein te ontwikkelen. Het gebied, dat nu bedrijventerrein is, had verschillende eigenaren en was behoorlijk versnipperd. Er is naar een modus gezocht en gevonden om het gebied als bedrijventerrein te ontwikkelen.

Het bedrijf van Henk van Asch (één van de vroegere eigenaren van een gedeelte van de grond) heeft samen met de gemeente Soest een plan gemaakt voor de realisatie. Zijn bedrijf  heeft in samenwerking en overeenstemming met de gemeente de grond uitgegeven aan bedrijven, die aan bepaalde criteria dienden te voldoen. Het resultaat was een snelle uitgifte van de grond en realisatie van het plan. Let wel, tegen grondprijzen zoals door de gemeente waren vastgesteld.

Moest in mei 1995 nog het bestemmingplan  definitief goedgekeurd worden, in april 1995 waren de kavels al grotendeels toegewezen. Toen de bestemming er was, is voortvarend opgetreden en is men begonnen met de infrastructuur op het terrein aan te brengen en kon een aanvang gemaakt worden met het bouwrijp maken. In snel tempo werden gebouwen voltooid en de eerste bedrijven trokken in december 1995 in hun panden. Op zo’n korte termijn is dit niet eerder vertoond.

De oprichting van de Stichting Bedrijvenkring ‘De Grachten’
Henk van Asch, Peter Kant, toen directeur van Yves Rocher Nederland en Petra Thomas, toen directeur van Eurotape BV, namen in 1995 het initiatief om een bedrijvenkring op te richten.
Het idee was ontstaan omdat men iets bijzonders met het bedrijventerrein wilde doen om ervoor te zorgen dat het niet zou verpauperen.

Op 25 april 1995 is de Stichting Bedrijventerrein ‘De Grachten’ bij notariële akte opgericht en kon het  werk beginnen.
Direct al was zowel de heer Wim Hulsbergen, toen bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente, als toegevoegd bestuurslid erbij betrokken, alsook de secretaris van de Soester Zakenkring, de heer Armand Trippaers. Op die manier werd direct een integratie naar zowel de gemeente als naar de Soester Zakenkring gerealiseerd, hetgeen later zou leiden dat de Soester Zakenkring de overkoepelende organisatie werd voor alle Soester bedrijvenkringen.

Gerealiseerde projecten

* Bewegwijzering
Een van de eerste acties die snel uitgevoerd kon worden was de bewegwijzering op het terrein. Voor de bewegwijzering hebben 3 bedrijven hun modellen gepresenteerd en een prijsaanbieding gemaakt. De doelstelling was o.a. het plaatsen van borden bij de bedrijven, waardoor de bezoeker op ooghoogte kan zien bij welk bedrijf hij is. De opdracht werd gegund aan een ondernemer op het eigen bedrijventerrein, D.A.P. Signs. Tevens zijn bij dit bedrijf de onderhoudscontracten afgesloten. De gemeente vond de voorgestelde ideeën goed en besloot om de straatnaamborden in dezelfde stijl uit te laten voeren. Zo is er eenheid betreffende de bewegwijzering op het bedrijventerrein ontstaan.

* Beveiliging
De opzet van het beveiligingsproject duurde wat langer.
Als bestuurslid werd Ad Ophorst van de politie gevraagd; hij had een adviserende taak naar de Stichting en een dwingend recht naar de beveiliger. Deze functie is later overgenomen door de heer Jan Rigter en momenteel is dat de heer Ger van Eijk van de politie Eemland-Noord.

Er was en is veel animo onder de leden van zowel ‘De Grachten’ als ‘Soestdijk’ om deel te nemen aan de collectieve beveiliging. Helaas deed (en nog steeds niet) ieder bedrijf mee. Aanvankelijk had ieder bedrijf afzonderlijk een contract met het beveiligingsbedrijf VNV en in 1998 werd de Stichting contractant. Omdat het voor VNV goedkoper was om 1 factuur naar de Stichting te sturen voor het gehele collectief, kon de Stichting  een korting op de tarieven bedingen.
Deze korting is gebruikt om extra beveiligingsuren in te kopen.
Het resultaat van de collectieve beveiliging is een zeer laag percentage inbraken.
Momenteel is Securitas actief als beveiligingsbedrijf.

Tot op vandaag is dit project een groot succes; met als enig minpunt dat het maar niet lukt om de freeriders hun verantwoordelijkheden duidelijk te maken zodat ook zij mee gaan doen.

* Commissie Beveiliging
Er is een Commissie Beveiliging samengesteld, die eens in de 3 maanden vergadert en alle zaken met betrekking tot beveiliging behandelt. Ook is de Commissie alert op nieuwe ontwikkelingen.
In de commissie hebben, onder voorzitterschap van Henk van Asch, diverse afgevaardigden van bedrijven van het bedrijventerreinen Soestdijkse Grachten alsmede van de gemeente, politie, brandweer en beveiligingsbedrijf zitting.

* Groenvoorziening
Het was mooi voor elkaar met de bewegwijzering en huisnummerborden.  Waar geen rekening mee gehouden was? Met de term ‘extensief’ onderhoud van het groen door de gemeente Soest. Navraag over deze term bij de gemeente leerde dat ‘extensief’ onderhoud betekent: GEEN onderhoud! Dit betekende als het nutteloos worden van huisnummerborden bij de bedrijven, omdat als in het voorjaar en de zomer het onkruid dermate hoog opschoot dat de borden niet meer te lezen waren.
Het idee van een net bedrijventerrein werd hierdoor de grond ingeboord en daarom was dus tijd voor actie.

Samen met de gemeente vonden wij een oplossing en wel zodanig dat op basis van 50/50 de Stichting het groenonderhoud grotendeels uitvoerde en daarvoor de helft van de kosten van de gemeente terugkreeg. Nu wordt er dus ‘intensief’ onderhoud gepleegd en ziet het terrein er netjes uit. Om dit te financieren is in 2000 een contributieverhoging nodig geweest.

In 2008 is met de gemeente een ‘Groenconvenant’ getekend, wat betekent dat de gehele groenvoorziening op de bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg in eigen beheer geschiedt en dat de gemeente een vergoeding voor de werkzaamheden verstrekt.

* Verkeer en Parkeren.
De gemeente heeft in de koopaktes van alle bedrijven dat op eigen terrein geparkeerd dient te worden. Op De Grachten II (voormalige hockeyvelden) is dit nog stringenter bepaald. Om die reden is voor het gehele bedrijventerrein een parkeerverbod van 's morgens 08:00 uur tot 's avonds 18:00 uur, behalve op die plaatsen die gemerkt zijn met een witte “P”.

De reden hiervan is, dat in het begin beide zijden van de wegen werden gebruikt om te parkeren, zodat het onmogelijk was voor vrachtwagens om bij de bedrijven te komen om te laden en lossen.

Aanvankelijk is geprobeerd het probleem middels oproepen aan de bedrijven op te lossen. Helaas lukte dat niet omdat er ook vaak derden bij betrokken zijn (bezoekers die niet bekend zijn met het de regels op het bedrijventerrein).

Samen met de gemeente en de politie is in 2000 het gehele terrein onder de loep genomen en gekeken waar eventueel parkeerplaatsen te realiseren zouden zijn. Toen deze aangewezen waren is het parkeerverbod middels borden bij de ingang van het terrein van kracht geworden.

* Koningsweg/Biltseweg
In 1999 werd door de provincie Utrecht een rotonde aangelegd aan de Biltseweg, waar vroeger de verkeerslichten stonden om linksaf te slaan naar Den Dolder en rechtdoor naar Bilthoven/Maartensdijk/A27. Blijkbaar was de capaciteit te gering omdat vanaf dat ogenblik files ontstonden op de Biltseweg vanaf het Paleis (Baarn) tot aan de rotonde.

De oorzaak hiervan ligt natuurlijk ook bij het sluipverkeer van de A1, dat de aansluiting op de A27 wil omzeilen en daardoor in de files op de Amsterdamsestraatweg komt en daarna de Biltseweg neemt om vervolgens alsnog op de Biltseweg in een file te geraken.

Het gevolg hiervan is weer, dat het verkeer dat via de Koningsweg, de Biltseweg op moet (hetzij linksaf, hetzij rechtsaf) op de Koningsweg al opstroopt en er files ontstaan tot aan of voor de rotonde aan de Dorresteinweg.
Dit hindert zowel het inkomende als uitgaande verkeer vanuit Soest. Vanaf het begin heeft de stichting om oplossingen verzocht bij de gemeente en ideeën aangedragen. De provincie Utrecht heeft aangegeven dat eind 2010 de kruising Koningsweg/Biltseweg aangepast zal zijn.

* Stichting Bedrijven Management Organisatie Soest (BMO Soest)
De uitvoering van alle projecten op de bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg in handen van de Stichting Bedrijven Management Organisatie Soest, waarbij Henk van Asch als bedrijvenmanager fungeert. Hij zet de projecten in werking op die het bestuur naar voren brengt en is aanspreekpunt voor alle leden en naar de gemeente Soest.

De bedrijvenmanager is verantwoordelijk voor boekhouding, de facturering van de Collectieve Beveiliging en het lidmaatschap aan de leden.
De bedrijvenmanager ontvangt vanuit de Stichting een vast bedrag per jaar en van de gemeente Soest een subsidie als vergoeding voor de uit te voeren werkzaamheden.