Impact verkeersplan Soest-Zuid voor ondernemers


Zaterdag 20 april 2024

Het verkeersplan Soest Zuid zal aanzienlijke impact hebben op de bereikbaarheid van diverse bedrijven vooral in Soest Zuid, maar mogelijk ook elders in Soest; in het bijzonder voor de detailhandel. Vanwege de grote impact voor veel ondernemers is de SZK hier ook actief bij betrokken.

 Wij hebben van meet af aan kennis genomen van de plannen van de gemeente en de communicatie daarover.

  1. Wij hebben op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de SZK podium gecreëerd voor alle wethouders van Soest en daarmee ruimte voor alle leden en geïnteresseerden om met de wethouders over vele onderwerpen in gesprek te gaan. Het verkeersplan Soest Zuid is daarbij ook nadrukkelijk aan bod gekomen.
  2. Op 14 maart jl. heeft de Winkeliersvereniging Soest-Zuid een brief geschreven aan het College van B&W waarin zij hun zorgen uitspreken over de vele afsluitingen van wegen, maar ook vragen om te kijken naar compensatieregeling voor de winkeliers (zie bijlage brief)
  3. Op de ALV van de SZK van 20 maart jl. heeft het bestuur melding gemaakt van een zorgelijke brief van Frans Davelaar over dit onderwerp. Wij hebben aan de leden gevraagd of dit bij anderen ook speelde, dan wel er nog andere relevante onderwerpen waren, zodat we die bij de gemeente aan de orde zouden kunnen stellen in het “ZOS-overleg” van 21 maart. Daar is toen alleen respons van Hans Scholten op gekomen mbt zijn zorgen over impact op de omzet en het verzoek dit bij de gemeente onder de aandacht te brengen.
  4. In de ALV van 20 maart is Mels van Vulpen als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de SZK. Hij is ook lid van de winkeliersvereniging Soest Zuid en derhalve actief betrokken bij dit dossier vanaf het begin en zeer goed geinformeerd.
  5. In het ZOS overleg met wethouder Scholten en bedrijvencontact functionaris Pascal Belo op 21 maart jl. is door ons aandacht gevraagd voor de impact van het verkeersplan Soest Zuid nav de zorgelijke berichten die wij ontvingen van 2 ondernemers (Frans Davelaar en Hans Scholten). De gemeente gaf aan bezig te zijn met een compensatieregeling voor ernstig gedupeerde bedrijven. Dit onderwerp zou door de gemeente worden meegenomen in de verdere communicatie via het periodieke MKB-overleg en de winkeliersvereniging Soest Zuid.
  6. Op 5 april is namens Arnaud van de Graaf door Piet Hoek contact met ons gezocht met het verzoek deze thematiek nog veel indringender bij de gemeente op tafel te krijgen met als belangrijkste argumenten dat er door de gemeente in de communicatie onvoldoende duidelijk is gemaakt dat de spoorwegovergang in Soest Zuid 2 jaar dicht zou gaan en dat de doorlooptijd van het project aanzienlijk korter zou kunnen. Er is door Arnaud van de Graaf zelfs een concept brief aangereikt met het verzoek deze te sturen aan B&W en de gemeenteraad.
  7. Vooralsnog ervaren wij slechts enkele individuele wanhoopskreten en zien geen breed draagvlak voor een dergelijke grootscheepse actie. Wij hebben naar aanleiding hiervan wel opnieuw contact gehad met de bedrijvencontact functionaris Pascal Belo (06-42082009) en hij staat open voor elk gewenst overleg hieromtrent (ook buiten de reeds geagendeerde overleggen in MKB- overleg en Winkeliersvereniging). Desgewenst kunnen jullie hem hierover ook rechtstreeks benaderen.
  8. Wij volgen de verdere ontwikkelen op de voet en houden onze leden op de hoogte.

Nieuwsoverzicht