Algemene Ledenvergadering Soester Zakenkring


Vrijdag 22 maart 2024

De algemene ledenvergadering van de Soester Zakenkring, gehouden op 20 maart in O resto-bar aan de Van Weedestraat werd druk bezocht. Het bestuur legde verantwoording af over het 2023 en presenteerde de cijfers. Daarnaast keek voorzitter Johanna Six vooruit naar de maanden die voor ons liggen en sprak zij de ambitie uit om het ledenbestand te vergroten. De wens is dat ook jonge ondernemers zich aansluiten bij de Soester Zakenkring.

Mels van Vulpen is toegevoegd aan het bestuur en de kascontrolecommissie sprak haar goedkeuring uit voor het werk van penningmeester Evert van de Kamp. 

De speech van voorzitter Johanna Six is hieronder weergegeven. Foto's zijn van Jaap van den Broek. 

In deze tijd van transitie, waarin onze samenleving zich voortdurend ontwikkelt, bevinden wij ons als Soester Zakenkring in een vergelijkbare situatie. Het grootbedrijf neemt het middenbedrijf op, terwijl het aantal zelfstandige ondernemers gestaag groeit. Mensen willen niet langer levenslang aan één werkgever gebonden zijn en streven naar de mogelijkheid om overal ter wereld, zelfs vanaf de Bahama's, te kunnen werken. De dagen van het jubileumhorloge bij 25 jaar trouwe dienst behoren definitief tot het verleden.

In het licht van deze veranderingen is het essentieel dat de Soester Zakenkring haar positie in de veranderende samenleving heroverweegt. Heeft onze huidige vorm nog wel bestaansrecht, of is bijsturing noodzakelijk?

Dit zijn vraagstukken waarmee zowel onze vereniging als het bestuur vooruitkijken. Historisch gezien rust de Soester Zakenkring op drie pijlers:

1. Belangenbehartiging voor ondernemend Soest.
2. Delen van informatie die van belang is voor ondernemend Soest.
3. Het faciliteren van netwerkmogelijkheden voor onze leden, omdat je uiteindelijk beoordeeld wordt op wie je kent.

Belangenbehartiging
De eerste pijler, belangenbehartiging, kan alleen effectief worden uitgevoerd als we de behoeften en klachten van ondernemers goed begrijpen. Op die manier kunnen we deze onder de aandacht brengen van diverse overheidsinstanties op gemeentelijk en provinciaal niveau, en via het FBK zelfs op landelijk niveau. Tevens kunnen we ondernemers met elkaar in contact brengen om gezamenlijke belangen te behartigen. Om serieus genomen te worden, is een sterke achterban vereist. Daarom streven we naar een toename van het aantal leden.

We willen echter niet bedelen om leden. Ons doel is om een organisatie te zijn waarvan het een eer is om lid van te zijn. Om onze toegevoegde waarde goed te communiceren en om op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen alle geledingen van de Soester samenleving, van ZZP'ers tot grootbedrijven, hebben we Mels van Vulpen gevraagd toe te treden tot het bestuur. Hij zal fungeren als verbindingsofficier tussen het bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord en de Soester Zakenkring. Mels staat bekend als goed ingevoerd in het Soesterse en als een betrouwbare gesprekspartner. Hij zal taken overnemen die eerder door Paul Martens werden vervuld, en net als Paul Martens zal hij hiervoor een bezoldiging ontvangen. Het is de bedoeling dat hij deze rol een jaar vervult, waarna we zullen evalueren of de inspanningen het gewenste resultaat hebben opgeleverd, of dat de samenleving dusdanig is veranderd dat er onvoldoende belangstelling is vanuit het bedrijfsleven voor een organisatie zoals de Soester Zakenkring.

Natuurlijk moet Mels eerst worden gekozen als bestuurslid tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ik beveel hem van harte aan bij jullie.

Om belangenbehartiging en communicatie met de leden te verbeteren, willen we ook andere communicatiemiddelen, zoals Instagram, gaan inzetten. We hopen daarmee vooral jonge ondernemers te bereiken. Dit willen we op een professionele wijze doen, en we zijn hierover in gesprek met verschillende partijen.

Tijdens zijn bezoeken zal Mels ook inventariseren of Instagram inderdaad een geschikt communicatiemiddel is om jonge ondernemers te bereiken.

Informatie delen
Ook voor het delen van informatie zijn goede communicatiemiddelen van essentieel belang. Momenteel maken we gebruik van de website 'Zakelijk Soest' en houden we jullie op de hoogte via onze nieuwsbrief. Op de website van Zakelijk Soest is een volledig overzicht van wegafsluitingen geplaatst. Ik beveel dit van harte aan, zodat jullie op de hoogte zijn van eventuele moeilijkheden in de bereikbaarheid van jullie bedrijven, en tijdig maatregelen kunnen treffen.

In dit kader wil ik jullie erop attenderen dat we morgen deelnemen aan het overleg Zakelijk Soest met de gemeente. Als er nog punten zijn die jullie willen bespreken, horen we dat graag. Via Frans Davelaar zijn we ervan op de hoogte gesteld dat de gemeente nog geen regeling heeft voor schade als gevolg van wegafsluitingen, maar dat hieraan wordt gewerkt. Ook het bestuur van de winkeliersvereniging Soest-Zuid maakt zich hier zorgen over. We houden de vinger aan de pols!

Jullie zijn via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van het eerder gehouden ZOS-overleg.

Daarnaast hebben we gesproken met Jurgen Putman over Soesterberg, waar ook het verenigingsleven via ONS stil ligt.

Met Ton Voortman hebben we gesproken over bedrijven in Amersfoort, waar men eveneens naar zijn weg zoekt. Beide gesprekken waren zeer waardevol.

Verder hebben we SZK via een interview voor TV Eemland op de kaart gezet en heb ik naar aanleiding van Prinsjesdag een radio-interview gehad.

Netwerken
Netwerken is waardevol, maar moet wel een meerwaarde hebben. Daarom streven we naar niet te veel, maar wel inhoudelijk sterke bijeenkomsten. Wat jullie kunnen verwachten, zien jullie op het scherm. Noteer de data alvast in jullie agenda.

Toekomst
Onze ambitie is een Soester Zakenkring te creëren die onmisbaar is en waarin het bedrijfsleven zich thuis voelt en vertegenwoordigd wordt. Dit is een ambitieus doel, wij hopen die waar te maken maar kunnen dat niet zonder hulp van al onze leden. We zijn immers ondernemers onder en met elkaar.

Wij rekenen op jullie.

Fotoalbum

Nieuwsoverzicht