Uitvoering Verkeersplan Soest-Zuid


Vrijdag 05 januari 2024

Verkeersplan Soest-Zuid

De doorgaande weg in Soest-Zuid (N221) gaat de komende jaren op de schop.

Op 8 januari 2024 starten de werkzaamheden. In 2026 moet alles klaar zijn. 

Er komen goede omleidingsroutes, maar er ontstaat zeker verkeershinder, omdat delen van de N221 voor langere tijd worden afgesloten.

De werkzaamheden zijn nodig om woonwijken, winkels en bedrijven in ons dorp goed en veilig bereikbaar te houden.

Verkeersplan Soest-Zuid bestaat uit drie onderdelen: Stationsontwikkeling, Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan en 30 km zone Soest-Zuid. 

kijk op: https://soest.webgis.nl/nl/workspace/gemeente-soest/map/verkeersplan-soest-zuid  

zie ook bijgaand de presentatie: https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2024/231211-presentatie-faseringen-soest-zuid-mkb-v2.pdf

Blijf op de hoogte met de BouwApp

Om te weten wat de actuele werkzaamheden zijn, raden wij u aan de BouwApp te downloaden. In deze app informeren wij u de status van de werkzaamheden en u leest er de route-omleidingen. Er staan foto's en u kunt er opmerkingen achterlaten en vragen stellen. Voor het downloaden van de BouwApp hoeft u geen profiel aan te maken, het is dus eenvoudig te gebruiken.

Actuele werkzaamheden Soest-Zuid

Vanaf maandag 8 januari beginnen de werkzaamheden op twee plekken.

Werkzaamheden Vondellaan en Eikenlaan

  • Vondellaan: Er komt een korte omleiding via de Birkstraat en de Soesterbergsestraat.
  • De Eikenlaan. Deze gaat dicht. Dit heeft gevolgen voor het openbaar vervoer. De bushalte bij Winkelcentrum Soest-Zuid verplaatsen wij naar Sporthal de Bunt.

Duur: ongeveer vier weken.

Vervolg werkzaamheden

Als de Vondellaan klaar is, sluiten we de Soesterbergsestraat (aan de zijde van Winkelcentrum Soest-Zuid). De omleiding hiervoor verloopt via de Vondellaan en de Birkstraat.

Planning

Op de kaart hieronder vindt u de planning van het totaalproject.

Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan

We gaan dit kruispunt herinrichten en uitbreiden zodat er meer verkeer over het kruispunt kan met minder vertraging. Op deze locatie komen de provinciale wegen N413 en N221 bij elkaar. De verkeerslichten leiden het verkeer zo veilig en zo snel mogelijk over dit kruispunt.

Vooral in de ochtend- en avondspits moet het verkeer langer wachten voor de verkeerslichten. In 2018 zijn daarom al "slimme" verkeerslichten aangebracht, waardoor de vertraging is verminderd.

Wat gaan we doen?

  • Het kruispunt wordt groter gemaakt. Om deze uitbreiding mogelijk te maken wordt een deel van de grond van het tankstation bij het kruispunt getrokken. Hierdoor kan er een extra rijstrook worden gerealiseerd op de Ossendamweg in de richting van het kruispunt.
  • Elke rijrichting krijgt dan een aparte opstelstrook. Ook op de zuidzijde van de Soesterbergsestraat komt een extra rijstrook. Vanuit de richting Soesterberg komen er hierdoor ook 3 opstelstroken.
  • Ook op de N221 loopt het verkeer bij de afslag naar de Birkstraat regelmatig vast. Ook hier gaan we de doorstroming van het verkeer verbeteren.
  • Het bestaande afslagvak om vanuit Amersfoort vanaf de N221 rechtsaf de Birkstraat in te slaan wordt verlengd. Het verkeer dat vanuit Amersfoort komt en rechtdoor gaat, wordt hierdoor minder opgehouden door wachtende auto’s die rechtsaf willen slaan.

Ontwerptekening

U kunt hier het ontwerp van het kruispunt Soesterbergsestraat downloaden. Let op, deze is niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekening neem dan contact met ons op.

Stationsontwikkeling Soest-Zuid

In de ochtend- en avondspits heeft het verkeer regelmatig vertraging rond het Station Soest-Zuid. Als de spoorwegovergang is gesloten, dan staat het verkeer stil. Ook de verkeerslichten op het kruispunt Ossendamweg - Eikenlaan zorgen voor vertraging. Door deze omgeving anders in te richten, verbeteren we de doorstroming van het verkeer. 

De werkzaamheden

Wat we precies gaan aanpassen aan het stationsgebied, leest u hieronder.

Nieuwe rotonde

Op het kruispunt Koningsweg - Pimpelmees leggen we een rotonde aan. Om veilig over te kunnen steken, krijgt het langzaam verkeer hier voorrang op het gemotoriseerde verkeer. Op het kruispunt Koningsweg - Nieuweweg blijven de verkeerslichten aanwezig, maar leggen we wel extra rijstroken aan. Door deze extra rijstroken kan dit kruispunt meer verkeer verwerken en staat het verkeer minder lang stil.

Wijzigingen Ossendamweg

Op de Ossendamweg kan het verkeer nu nog afslaan de Eikenlaan in, om naar het bus- en treinstation te gaan. In de nieuwe situatie is dat niet meer toegestaan en mogen alleen bussen dit nog. Om dit veilig mogelijk te maken blijven de verkeerslichten staan en ook komt er een aparte opstelstrook voor de bussen om vanuit het noorden de Eikenlaan in te gaan. Hierdoor hoeft het doorgaande verkeer uit deze richting niet te wachten achter deze bus.

Vergroot busstation en uitbreiding parkeerplekken

Het busstation wordt vergroot waardoor er meer bussen gelijktijdig bij een halte kunnen staan, zodat ook het openbaar vervoer verbetert. Daarnaast brengen we extra fietsparkeerplaatsen aan, zodat er meer mogelijkheden komen om de fietsen in de daarvoor bedoelde fietsenrekken neer te zetten. Ook het aantal parkeerplaatsen op de P+R-locatie op de Bosstraat wordt uitgebreid. Deze parkeerplaatsen staan namelijk zeer regelmatig allemaal vol. 

Vernieuwen spoorwegovergang

Tegelijk met de aanpassingen aan de wegen wordt ook de constructie van de spoorwegovergang vernieuwd. We doen dit in nauwe samenwerking met ProRail, omdat zowel het ontwerp als de uitvoering van beide werkzaamheden op elkaar moeten aansluiten.

Kappen van bomen

Om de werkzaamheden mogelijk te maken zijn er bomen gekapt. Bij de uitwerking van het schetsontwerp naar het Definitief Ontwerp is het aantal te kappen bomen zo beperkt mogelijk gehouden. In totaal zijn er 88 bomen gekapt bij de herinrichting van de Stationsomgeving Soest-Zuid. Er komen echter ook weer bomen terug. In totaal worden er rond dit kruispunt 67 nieuwe bomen teruggeplaatst. We plaatsen niet alle bomen terug, omdat we meer ruimte nodig hebben voor de aanpassingen in kabels, leidingen en riolering.

Het kan drie tot vier jaar duren voordat we nieuwe bomen planten. Om te voorkomen dat deze bomen niet gelijk beschadigd worden, planten we de bomen pas terug na de definitieve inrichting. Nu wil dit niet zeggen dat we voor het gehele gebied drie tot vier jaar moeten wachten. Als gemeente zullen we per jaar bekijken welke bomen al geplant kunnen worden zonder dat er een risico is dat de bomen beschadigd worden door de uitvoering.

Om ervoor te zorgen dat de kap van de bomen een minimale impact heeft op de flora en fauna is de stelregel in Nederland dat we alleen bomen kappen en planten buiten het broedseizoen van bijvoorbeeld de vogels tenzij er uitzonderlijke situaties zijn.

Bekijk hier de kaart met bomen die gekapt en teruggeplaatst worden (pdf, 1 MB).

Hoe ziet het er straks uit?

De definitieve ontwerpen staan hieronder per straat. In de reactienota (pdf, 333 KB) leest u wat we met de reacties op het voorlopig ontwerp hebben gedaan. 

U kunt hier de definitieve ontwerpen bekijken. Let op, deze zijn niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Planning

In 2023 zijn de nutsbedrijven gestart met de benodigde aanpassingen en vervangingen van kabels en leidingen binnen het totale werk van Verkeersplan Soest-Zuid. Wanneer dit klaar is begint de gemeente zelf met werkzaamheden zoals het vervangen van de riolering en het herinrichten van de wegen, de voetpaden en het groen.

Nieuwsoverzicht