Meer geld voor milieuvriendelijke investeringen


Donderdag 05 januari 2023

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen

Gepubliceerd op:

28 december 2022

Hoort bij:

Bedrijven krijgen meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Het budget voor de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) is verhoogd naar € 217 miljoen voor 2023. Hiermee maakt de overheid het investeren in deze bedrijfsmiddelen voor bedrijven extra aantrekkelijk.

Miavamil Milieuvriendelijk bedrijfsmiddel boot water

Meer bedrijfsmiddelen op Milieulijst 2023

De basis van de regeling is de Milieulijst, die aangepast is. Op de Milieulijst 2023 staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen,18 bedrijfsmiddelen zijn er vanaf en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving. Dit betekent dat we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen. En dat we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken.

Elk jaar meer budget

Vanaf 2023 verhoogt het kabinet het budget voor de MIA elk jaar met € 48 miljoen. Het MIA\Vamil-budget komt hiermee op € 217 miljoen voor 2023: € 192 miljoen voor de MIA en € 25 miljoen (ongewijzigd) voor de Vamil. De extra MIA-steun houdt rekening met onder andere inflatie en hogere materiaalkosten. En er is ruimte om enkele technieken extra te stimuleren.

Duurzame industrie

 • Om de circulaire economie verder te stimuleren, zijn nieuwe investeringen in de lijst opgenomen. Zoals het vervangen van grondstoffen met een relatief hoge impact op het milieu door grondstoffen met een relatief lage impact.
 • Ook zijn er meer mogelijkheden voor investeringen gericht op het verminderen van de uitstoot van stikstof en fijnstof. Verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening zijn nieuw in de lijst.
 • Gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot staan niet meer op de Milieulijst 2023, omdat meer wordt ingezet op aardgasvrij verwarmen.
 • Het maximaal te melden investeringsbedrag voor een NOx-emissiereducerende techniek is tot slot verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen.

Duurzame mobiliteit

De Milieulijst 2023 stimuleert meer investeringen in elektrische en waterstofvoertuigen en mobiele werktuigen, zoals elektrische bussen.

 • Nieuw zijn waterstof aangedreven mobiele werktuigen, dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractoren, elektrische of waterstof aangedreven truckmixers en elektrisch aangedreven werktuigendragers.
 • Om de scheepvaart te verduurzamen komen in 2023 verbrandingsmotoren in aanmerking die werken op waterstof of methanol.

Duurzame landbouw

Om de stikstofuitstoot te verlagen, heeft de Milieulijst 2023 een aantal wijzigingen voor investeringen in duurzame stallen:

 • Investeringen in zogenoemde megastallen komen niet meer in aanmerking.
 • Voor melkvee geldt een grondgebondenheidseis.
 • Voor duurzame varkens- en pluimveestallen geldt dat het aantal gehouden dieren niet mag toenemen.

Mogelijkheden zijn verruimd voor onder meer investeringen in de bestrijding van ziekten en plagen in de kas en investeringen in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers.

Duurzaam bouwen

 • In de Nationale Milieudatabase is de milieuprestatie van bouwwerken vastgelegd. In de Milieulijst 2023 zijn de eisen hiervoor vervangen door eisen aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen.
 • Voorbeelden van nieuw opgenomen, duurzame bouwmaterialen zijn: wanden, vloeren en deuren met terugnamegarantie en houten isolatieplaten op basis van reststromen.

Meer weten?

Nieuwsoverzicht