Nieuwsbrief Nieuwbouwkompas Soesterberg


Woensdag 21 december 2022

Bewoners Groene Hoogte ontvangen honderdste subsidie voor groen dak dit jaar

21-12-202269keer bekeken

Op donderdag 22 december is wethouder Aukje Treep met bewoners aanwezig bij de aanleg van bijna dertig groene daken in de wijk De Groene Hoogte te Soesterberg. Met die dertig daken komt de gemeente uit op meer dan honderd subsidieaanvragen voor een groen dak dit jaar.

Honderdste aanvraag dit jaar
De gemeente Soest subsidieert sinds 2014 de aanleg van groene daken. Sinds een paar jaar zit het aantal aanvragen per jaar in de lift. Dit jaar vieren we de honderdste aanvraag van 2022. Een bijzondere aanvraag want de bewoners van de wijk De Groene Hoogte vergroenen op bijna dertig adressen hun daken. In totaal wordt er in deze wijk meer dan 400 m2 dak vergroend. In heel Soest is al bijna 7000m2 dak vergroend.

Groen dak
Een groen dak is een laag planten op het dak. Geschikte planten zijn laagblijvende (vet)planten, kruiden en mossen. De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken vanwege de positieve bijdrage aan het milieu. Ze houden het regenwater vast, geven leefruimte voor insecten en andere diertjes, isoleren een beetje, beschermen het dak en nog veel meer. Een groen dak maakt ook je uitzicht mooier.

Gemeentelijke subsidie
De gemeente draagt 33% bij in de kosten, met een maximum van €30 per vierkante meter.Er zijn ook regelingen voor de aanschaf van een regenton, compostvat en afkoppelen van regenwater. Ook voor het nieuwe jaar is de subsidiepot goed gevuld. Kijk op de site soest.nl/subsidies voor alle voorwaarden.

College Soest stelt uitgangspunten vast voor toekomstige woonwijk Soesterberg-Noord

15-12-2022100keer bekeken

De gemeente Soest wil Soesterberg-Noord transformeren van bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk. Het college heeft daarom in een Nota van uitgangspunten vastgesteld wat belangrijk is voor de nieuwe woonwijk op basis van onder andere gesprekken met inwoners, eigenaren en ontwikkelaars.

Ook met de gemeenteraad is een bijeenkomst gehouden. De toekomstige wijk heeft een dorps karakter en de helft van de woningen wordt betaalbaar. Dat zijn sociale, goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. In de nieuwe wijk is ook de auto minder zichtbaar op straat en is er de wens afval collectief ondergronds in te zamelen. Deze en andere uitgangspunten worden meegenomen in de gebiedsvisie die in 2023 wordt opgesteld voor Soesterberg-Noord.

Om de transformatie van bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk richting te geven wordt een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie is de gezamenlijke stip op de horizon en biedt randvoorwaarden voor initiatieven van zowel derden als de gemeente zelf. Ook biedt de gebiedsvisie een afwegingskader waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. Dat is belangrijk omdat er in Soesterberg-Noord veel initiatieven van grondeigenaren zijn.

Actuele uitgangspunten voor Soesterberg-Noord
Het opstellen van een gebiedsvisie kan niet zonder de inwoners van Soesterberg. In de zomer van 2022 organiseerde de gemeente Soest participatiebijeenkomsten voor omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Zij konden met de gemeente in gesprek over welke zaken zij graag terug willen zien in Soesterberg-Noord. Denk daarbij aan verschillende thema's zoals mobiliteit, wonen, openbare ruimte en voorzieningen. Daarnaast zijn al het relevante beleid en alle bestuurlijke afspraken met provincie Utrecht en het Rijk geïnventariseerd. Dit alles is vastgelegd in de Nota van uitgangspunten waarin de wensen staan die verder uitgewerkt worden bij het opstellen van de gebiedsvisie. Naar aanleiding van de participatie zijn specifiek voor Soesterberg Noord actuele uitgangspunten opgesteld:

  • De auto wordt niet geweerd uit de nieuwe woonwijk maar is wel te gast in de wijk.
  • Bij voldoende gestapelde woningen wordt de parkeeroplossing ondergronds of in ieder geval gedeeltelijk ondergronds opgelost.
  • De nabijheid van openbaar vervoer vanuit de woonlocatie is een voorwaarde.
  • In de gebiedsvisie wordt gekozen voor gedeeltelijk gestapelde bouw zonder tuin en gedeeltelijk grondgebonden bouw met een tuin.
  • Het opvangen en ophalen van al het huishoudelijk afval vindt plaats via collectieve ondergrondse containers voor alle type woningen in de nieuwe wijk, waarbij deze containers ruimtelijk worden ingepast met groen.
  • Het groen moet beleefbaar in de nabijheid van de woningen komen. Geclusterd groen geeft aanwijsbaar een hogere natuurwaarde dan meer versnipperd groen.
  • De hoogte van de gestapelde bouw in de nabijheid van grondgebonden woningen sluit aan bij de menselijke maat en zorgt zo voor behoud van het dorps karakter.
  • Voorstel is om in de gebiedsvisie (en daarmee in de grondexploitatie) uit te gaan van een percentage van 50% betaalbare woningen voor het hele gebied.

Binnenkort staat de hele Nota van uitgangspunten op www.denkmeeover.nl/soesterbergnoord.

Opstellen ontwerp gebiedsvisie
De gemeente Soest doet onderzoek naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van bovenstaande actuele uitgangspunten in de op te stellen ontwerp gebiedsvisie. Nu gaat de gemeente Soest dus aan de slag om de Nota van uitgangspunten uit te werken in een ontwerp gebiedsvisie. Dit ontwerp wordt eerst in maart 2023 voorgelegd aan de inwoners, grondeigenaren, ontwikkelaars en belanghebbenden.

Gebiedsvisie Soesterberg-Noord

01-12-202289keer bekeken

Waardevolle inbreng van omwonenden en grondeigenaren - Soesterberg-Noord is als woon-werkgebied al sinds het Masterplan Soesterberg van 2009 in ontwikkeling. Het verandert voortdurend.

Voor het omvormen van het gebied van werken naar wonen brachten omwonenden, grondeigenaren en andere betrokkenen op 23 en 25 augustus 2022 waardevolle inbreng voor een nieuw op te stellen gebiedsvisie. Het doel van de gebiedsvisie is de bebouwing in Soesterberg-Noord beter te laten aansluiten op het dorp. Hiermee wordt Soesterberg-Noord een aantrekkelijke buurt én een mooie schakel tussen het dorp en het cultuur- & natuurlandschap op de vliegbasis.

Bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten met bewoners en grondeigenaren op 23 en 25 augustus en met de raadsleden op 15 september spraken we met hen over welke aspecten zij graag terug willen zien in Soesterberg-Noord. Zij gaven waardevolle aandachtspunten mee voor de onderwerpen wonen, openbare ruimte, mobiliteit en voorzieningen. Die aandachtspunten gebruiken we nu bij het opstellen van de gebiedsvisie. De nieuwe wethouders Karin Scholten en Osman Suna waren bij de bijeenkomsten aanwezig, waardoor zij uit eerste hand konden horen wat er leeft in en voor het gebied.

De aanwezigen gaven aan positief te zijn over de hernieuwde aandacht voor het gebied, het over en weer uitwisselen van gedachten en het nu echt op gang brengen van de uitvoering van de al lopende plannen. Het overzicht van de ingebrachte aandachtspunten is te lezen op www.denkmeeover.nl/ soesterbergnoord via de pagina ‘Documenten’.

Via raad, B&W en inwoners naar een concept gebiedsvisie
Met alle inbreng wordt nu een nota van uitgangspunten opgesteld en vastgesteld door het college van B&W. Deze uitgangspunten zijn de basis voor een concept gebiedsvisie. Op deze concept gebiedsvisie wordt aan omwonenden, grondeigenaren en ander belanghebbenden begin 2023 wederom om een reactie gevraagd. Deze reacties gebruiken we voor het opstellen van de definitieve gebiedsvisie die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 

De najaarseditie van de 'In Uitvoering' is weer uit

01-12-202272keer bekeken

Al jaren valt de gemeentelijke Informatiekrant ‘In Uitvoering’ op de mat in Soesterberg. In de krant is van alles te lezen over de ontwikkelingen in het vliegdorp, en dat zijn er nogal wat!

Voor iedereen die hem graag online wil lezen is de krant hier digitaal beschikbaar. 

Nieuwsoverzicht