Ontwerp Omgevingsvisie Soest gereed


Donderdag 10 juni 2021

Ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg gereed: stap voor stap ver komen

donderdag 10 juni 2021

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg aangeboden aan de raad. In de omgevingsvisie omschrijft de gemeente een samenhangend toekomstbeeld van de fysieke leefomgeving van gemeente Soest. De omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen hoe gemeente Soest omgaat met belangrijke onderwerpen zoals woningen, bereikbaarheid, klimaatverandering, economie en (maatschappelijke) voorzieningen. 

Wethouder Aukje Treep: “De inhoud van de ontwerp omgevingsvisie is voor een groot deel ontstaan in gesprek met de samenleving. Veel inwoners, belangengroepen en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht en de ingrediënten voor deze visie bedacht. En daar ben ik erg blij mee. Met deze ontwerp omgevingsvisie spelen we in op de grote opgaven die op onze gemeente afkomen en geven we richting aan ontwikkeling. We zetten in op wonen, vergroening en het verduurzamen van onze omgeving.”

Stap voor stap richting 2040

In de omgeving van gemeente Soest gebeurt veel. De visie kijkt specifiek naar de toekomst aan de hand van zeven thema’s: een ontspannen woon- en werkmilieu, Soest in beweging, samen Soesterberg verder versterken, waardevol groen, ruimte voor recreatie, een groene, bruikbare polder en adequaat reageren op klimaatverandering. De spanning tussen het bouwen van nieuwe woningen en het behouden van groen is het belangrijkste vraagstuk in onze gemeente. Het is voor veel groepen lastig een woning te vinden. Daar wil de gemeente aan werken. Ook zet de gemeente in op ontmoeting: meer bezoekers op de centrumplekken, meer ondernemerschap en een sterkere identiteit. Natuurlijk is er volop aandacht voor het versterken van de groene omgeving. In het uitnodigingskader duurzame energieopwekking, dat samenhangt met de visie en al eerder door het college werd vastgesteld, worden voorstellen gedaan voor waar energieopwekking kan plaatsvinden.  

Hoe verder?

Op 8 juli besluit de gemeenteraad over de ontwerp omgevingsvisie. Na de zomer kan iedereen in Soest en Soesterberg op de ontwerp omgevingsvisie reageren. Die reacties neemt de gemeente mee in de definitieve versie. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de definitieve omgevingsvisie eind dit jaar vaststelt. De ontwerp omgevingsvisie is te vinden op www.omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl.  

Nieuwsoverzicht