Initiatief Ondernemersfonds


Donderdag 16 januari 2020

Initiatief Ondernemersfonds ter inzage

Vorig jaar is bij de gemeente Soest een initiatief Ondernemersfonds ingediend. Voordat het college kan besluiten of ze bereid is om aan de raad voor te leggen om een Ondernemersfonds in te stellen, is het gewenst een belangenafweging te maken. Het is daarbij van belang dat partijen de ruimte krijgen om voor hun belang op te komen. Om deze reden legt de gemeente nu het initiatief Ondernemersfonds ter inzage. Partijen kunnen de komende 4 weken hun reactie geven.

Het initiatief Ondernemersfonds

De Soester Zakenkring heeft namens verschillende ondernemersverenigingen bij de gemeente het initiatief ingediend dat toeziet op het instellen van een Ondernemersfonds. In 2019 is onderzocht hoe een Ondernemersfonds in de gemeente Soest eruit zou kunnen zien. Daarna is de notitie opgesteld over de waarde en effectiviteit van het fonds. Op 14 januari 2020 heeft het college kennis genomen van de notitie ‘Maatschappelijke waarde en effectiviteit Ondernemersfonds’. In deze notitie wordt geconcludeerd dat het Ondernemersfonds in de gemeente Soest maatschappelijke waarde kan realiseren en effectief kan zijn en dat het daarmee legitiem is om voor een periode van 3 jaar een Ondernemersfonds in te stellen. Wel zijn er enkele aandachtspunten, te weten de verbinding tussen profit en non-profit, de positie van Defensie en het bestuur van de stichting. Zowel de notitie als het Onderzoeksrapport ‘Samenwerken en investeren in Soest, een onderzoek naar een Ondernemersfonds’ liggen ter inzage. Gedurende vier weken kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen. 

Belangenafweging

Voordat het college een keuze maakt of ze bereid is om aan de raad voor te leggen om een Ondernemersfonds in te stellen, is het gewenst een belangenafweging te maken. Daarbij is het belangrijk dat betrokken maatschappelijke en commerciële partijen schriftelijk aangeven wat de consequenties voor hen zijn als een Ondernemersfonds wordt ingesteld.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk reageren

Tot en met 14 februari 2020 kan men schriftelijk reageren op zowel de notitie ‘Maatschappelijke waarde en effectiviteit Ondernemersfonds’ als het Onderzoeksrapport ‘Samenwerken en investeren in Soest, een onderzoek naar een Ondernemersfonds’. Beiden staan op de website van de gemeente Soest, inclusief een begeleidend schrijven. Uw reactie kunt u sturen naar het e-mailadres PostbusRUIMTE@soest.nl of per post naar gemeente Soest, afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van zienswijze Ondernemersfonds.

Bijlages:

  1. Rapport Samenwerken en investeren in Soest- onderzoek naar een ondernemersfonds 29 sept 2019
  2. Analyse effectiviteit Ondernermersfonds
  3. Nadere uitwerking initiatief Ondernemersfonds in Soest december 2019
Nieuwsoverzicht