Algemene Ledenvergadering: informatie, verkiezing en diner


Donderdag 14 november 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Soester Zakenkring, gehouden op woensdag 13 november, worden gebruikelijke zaken zoals het financieel verslag van het afgesloten boekjaar en de begroting van het komende jaar behandeld. De kascontrolecommissie doet verslag en voorzitter Judith de Pager vertelt over het afgelopen jaar en blikt vooruit naar het komende jaar. Belangrijk item: de bestuursverkiezingen.

De Soester Zakenkring ‘vierde’ woensdag 13 november haar jaarlijkse ledenvergadering. Plaats van handeling: Oriental Swan in Soesterberg. Na het Ondernemerscongres in de Officierscasino, opnieuw een bijeenkomst ‘over de bult’. Het is ook deze keer prima bevallen.

Complimenten aan het bestuur dat het voor elkaar heeft gekregen om van het ‘verplichte nummer’ wat een ALV toch is, een klein feestje te maken.

Ondernemersfonds
Tijdens de ledenvergadering wordt in recordtempo de agenda behandeld. Zoals gebruikelijk worden de cijfers uit het verleden (financieel verslag 2018/2019) als die van de toekomst (vaststelling begroting 2019/2020) behandeld. Beide stukken worden goedgekeurd respectievelijk vastgesteld na toelichting van het bestuur en na een korte verklaring van Aart Bosman namens de kascommissie.

De aanwezigen worden vervolgens bijgepraat over het ondernemersfonds, de energietransitie en de omgevingswet. In de eerstvolgende nieuwsbrief meer informatie over de actuele stand van zaken over deze items.

Bestuursverkiezingen
John Oostveen (secretaris) en Evert van de Kamp (penningmeester) worden in het bestuur van de zakenkring gekozen. Zij zijn de opvolgers van respectievelijk Paul Martens en Ben Vial. Wim Brouwer wordt herkozen als afgevaardigde voor winkelcentrum Soest-Zuid en Jeffrey Walet vervangt de afscheidnemende Richard van Essen als afgevaardigde voor winkelcentrum Overhees. Hans de Leur wordt de afgevaardigde voor Soest Netwerkt en volgt daarmee Vincent Aalbers op.

Voorafgaand aan de verkiezing leest Judith de brief voor die Paul Martens heeft geschreven naar aanleiding van zijn afscheid. Zoals bekend moest Paul vanwege gezondheidsredenen al eerder afstand doen van zijn secretariaatszaken.

Paul laat onder meer het volgende weten: ,,Met veel genoegen kijk ik terug op de achter mij liggende periode. Wij hebben met elkaar aan de Soester Zakenkring glans en betekenis gegeven. Onze kring is niet meer weg te denken uit het Soester Zakenleven. Ik denk aan onze Nieuwjaarsbijeenkomsten, onze jaarlijkse Haringparty, de Golfdagen, de Netwerkbijeenkomsten, onze Algemene Ledenvergaderingen, de samenwerkingen met de gemeente Soest, regionale Bedrijvenkringen, VNO-NCW en vele andere organisaties. Met elkaar hebben wij in de afgelopen jaren bijgedragen aan een werkbaar Soester Ondernemersklimaat. Ik ben ervan overtuigd, dat er aldus een basis is gelegd om onze kracht te blijven bundelen.

Graag spreek ik mijn oprechte dank uit voor de samenwerking die ik heb mogen ondervinden. Het heeft mij geïnspireerd om het belang van de Soester Zakenkring hoog in mijn vaandel te houden. Met plezier kijk ik terug op deze voor mij belangrijke periode in mijn leven. Dank voor alle hartelijkheid en ontvangen attenties tijdens het verloop van mijn tot op heden voortdurende afwezigheid ten gevolge van mijn lichamelijke ongemak.

Tot slot wens ik jullie alle goeds en succes bij een positieve voortgang van jullie ondernemerschap voor nu, morgen en alle dagen die komen gaan.”

Het verhaal van Paul wordt met applaus afgesloten.

Na het formele gedeelte is het tijd voor de borrel en vervolgens het heerlijke buffet van Oriental Swan. Het is opnieuw duidelijk waarom het restaurant een Michelin-ster heeft ontvangen. De leden van de SZK laten zich het buffet prima smaken. Het diner is het sfeer- en smaakvolle sluitstuk van een informatieve maar ook gezellige ledenvergadering.

Foto's van Jaap van den Broek

Tekst: Peter Beijer Woordvaardig

Nieuwsoverzicht