Waar staat je gemeente bekend


Donderdag 15 augustus 2019

Resultaten burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ bekend

We vinden het belangrijk om te weten hoe inwoners denken over onze gemeente, het gemeentebestuur en de gemeentelijke dienstverlening. Ook willen we graag weten wat zij vinden van het wonen en leven in hun buurt.

Iedere twee jaar voert het onafhankelijke bureau PON in opdracht van de gemeente een grootschalige burgerpeiling uit. In april en mei is dit weer gebeurd. Bijna 3.100 van de ruim 9.600 inwoners die een vragenlijst ontvingen, vulden deze in. Dat is met 32 procent een prachtige score en nagenoeg even hoog als bij de vorige peiling in 2017. We willen alle deelnemers daarvoor hartelijk bedanken.

Door alle reacties, ook via de antwoorden op de open vragen, hebben we een goed beeld gekregen van de onderwerpen die men belangrijk vindt. De uitkomsten worden deze week gedeeld en beschikbaar gesteld via onze website en het platform waarstaatjegemeente.nl. Het college hecht veel waarde aan de uitkomsten en gaat er volop mee aan de slag.

Waar gaat de burgerpeiling over?

De vragenlijst kende vier thema’s:

·         Woon-leefklimaat

Bij het thema Woon- en leefklimaat werden vragen en stellingen voorgelegd over het wonen en leven in uw buurt en wijk, zoals het onderhoud in de buurt, de voorzieningen, de veiligheid en de binding met uw buurt.

·         Relatie inwoner-gemeente

Onder dit thema vallen vragen en stellingen over het bestuur van de gemeente, de houding van de gemeente en de manier waarop inwoners worden betrokken bij het gemeentelijk beleid.

·         Gemeentelijke dienstverlening

Bij dit thema gaat het om het oordeel van inwoners over de gemeentelijke dienstverlening, over het contact dat zij het afgelopen jaar hadden met de gemeente en de communicatie en voorlichting van de gemeente.

·         Zorg en welzijn

Hierbij werden vragen en stellingen voorgelegd over de gezondheid van de inwoners en de mogelijkheden die zij hebben om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ook gaat het over vrijwilligerswerk, zorg aan hulpbehoevenden en om zorgvoorzieningen.

Beoordeling in cijfers

In de onderstaande tabel laten we de scores op deze thema’s per wijk/dorp zien.

Wijk

Woon-leefklimaat

Relatie inwoner-gemeente

Gemeentelijke dienstverlening

Zorg en welzijn

Totaal-oordeel over gemeente

’t Hart-Soestdijk

     6,9  ▲

     6,3  ▲

     7,0  ▲

6,6

6,8

Klaarwater

6,7

     6,0  ▼

6,7

6,6

6,7

Boerenstreek

6,9

     5,8  ▼

6,9

     6,7  ▲

   6,6 ▼

De Eng-Soest-Midden

6,7

6,1

6,8

     6,6  ▲

6,8

Smitsveen

6,7

6,3

6,8

6,7

6,8

Overhees

     6,9  ▲

6,2

6,9

6,6

6,8

Soest-Zuid

     6,9  ▲

     6,3  ▲

7,0

6,6

6,8

 

 

 

 

 

 

Dorp Soesterberg

     6,1  ▼

    5,3 ▼

     6,3  ▼

   5,8 ▼

6,2

Totaal gemeente

6,7

6,0

6,8

6,5

6,7

Totaal vergelijkbare gemeenten

6,7

6,1

6,7

6,6

6,7

▲ = hogere score dan in 2017 van minimaal 0,2

▼ = lagere score dan in 2017 van minimaal 0,2

Inwoners voelen zich betrokken bij de gemeente en hun buurt

De hoge respons en ook de reacties op de open vragen uit de vragenlijst geven aan dat inwoners zich betrokken voelen bij onze gemeente. Dit herkennen we ook in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld bij het opstellen van plannen, de overleggen in de wijk en de inspraakbijeenkomsten.

De meeste inwoners oordelen positief over hun eigen buurt: 87% voelt zich thuis in de buurt. Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om (vindt 79%) en er is voldoende groen in de buurt (vindt 84%). Veruit de meeste inwoners zijn tevreden over de nabijheid van scholen voor basisonderwijs (90%). Ook over de nabijheid van winkels voor de dagelijks boodschappen zijn de meeste inwoners positief (87%). Inwoners van de Boerenstreek (63%) en van het dorp Soesterberg (61%) zijn hierover echter aanzienlijk minder positief. 

Tegelijk geeft men ook aan ruimte te zien voor verbeteringen. De gemeente zou een groter beroep kunnen doen op de inwoners zelf om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. De gemeente kan de buurt meer betrekken bij de aanpak van de leefbaarheid en initiatieven vanuit de wijk meer ondersteunen.

Bij de open vragen wijzen inwoners ons onder andere op de zorg voor trottoirs, waarvan de begaanbaarheid soms te wensen overlaat als gevolg van wortelopdruk.

Inwoners waarderen het voorzieningenniveau in de gemeente Soest

Een grote meerderheid van de inwoners is tevreden of zeer tevreden met het aanbod van  voorzieningen in Soest. Het meest gewaardeerd wordt het aanbod van openbaar vervoer en gezondheidszorg. Inwoners van de Boerenstreek en van het dorp Soesterberg zijn echter aanzienlijk minder positief over het openbaar vervoer.  

Hoge waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

Van de vier thema’s krijgt de gemeentelijke dienstverlening de hoogste waardering. Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening vooral omdat de gevraagde informatie juist en volledig is, de medewerkers als deskundig worden gezien en omdat het makkelijk is om een dienst aan te vragen of voor te leggen. 

Bij de open vragen werd nogal eens aandacht gevraagd voor de gemeentelijke website (vindbaarheid), de openstellingstijden van de balie, het afsprakensysteem en de communicatie vanuit de gemeente. Een aantal inwoners gaf aan behoefte te hebben aan een periodieke digitale nieuwsbrief.  

Inwoners willen meer betrokken worden en meer ruimte voor initiatieven

Binnen het thema ‘Relatie inwoner-gemeente’ geven veel inwoners aan dat zij meer betrokken willen worden bij gemeentelijke plannen. Ook vinden ze dat de gemeente meer ruimte zou moeten bieden om initiatieven te realiseren. De gemeente moet zich volgens hen flexibeler opstellen. Uit de rapportage komt ook duidelijk naar voren dat handhaving van regels erg belangrijk wordt gevonden. Men vraagt hier meer aandacht voor. Gemiddeld genomen krijgt de gemeente een iets lagere waardering dan bij de vorige peiling.

Inwoners spreken zich uit over welzijn en zorg

Bij het thema zorg en welzijn zien we duidelijk de onderwerpen terug die bij de gemeente hoog op de agenda staan: de druk op mantelzorgers, het vrijwilligersbeleid, de zorg voor ouderen en eenzaamheid. Hier liggen uitdagingen die we gezamenlijk (samenleving, instellingen, gemeente) moeten oppakken.

Ten opzichte van de vorige peiling voelen inwoners die mantelzorg verlenen zich hierdoor minder vaak belemmerd in hun dagelijkse activiteiten. Daarnaast denken meer inwoners dat zij terug kunnen vallen op familie en op vrienden of kennissen wanneer zij hulp of zorg nodig hebben.

Verschillen tussen wijken

De resultaten van de burgerpeiling zijn op onze website beschikbaar op dorp- en wijkniveau. Wat opviel was de relatief lage waardering van het dorp Soesterberg. Op alle vier de thema’s scoort Soesterberg het laagst. Bovendien is de waardering op alle thema’s ook duidelijk lager dan twee jaar geleden. Een groot verschil met de wijk ‘’t Hart/Soestdijk die juist op alle thema’s hoger scoort dan bij de vorige peiling. Positieve ontwikkelingen zien we ook in de wijk Smitsveen. Naar aanleiding van de vorige peiling heeft de gemeente daar veel energie ingestoken. Inwoners geven aan zich veel meer thuis te voelen in hun wijk en geven van alle wijken de hoogste waardering over de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd.

Wat gaan we doen met de uitkomsten?

De gemeente wil graag leren van de uitkomsten van deze burgerpeiling. De rapportage laat zien dat inwoners over veel zaken tevreden zijn. Daar gaan we mee door. Maar er zijn ook zaken die meer aandacht en verbetering behoeven. Waar mogelijk gaan we daar vandaag al mee aan de slag.

Een mooi voorbeeld is de aanpak van trottoirs, die nogal eens zijn aangetast door wortelopdruk. De gemeente is in 2018 gestart met het orde brengen van de zogeheten elementverhardingen (trottoirs en fietspaden). De uitvoering zal echter nog wel enkele jaren in beslag nemen. In Soesterberg gaan we verdiepend onderzoek doen om erachter te komen hoe het komt dat de waardering voor de gemeente is gedaald. Zo kunnen we dit ook beter aanpakken.

Meer informatie?

Het volledige rapport kunt u vinden op www.soest.nl. De resultaten op gemeenteniveau zijn vanaf vandaag ook terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Daar kunt u de resultaten van de gemeente Soest vergelijken met die van andere gemeenten.

 

Nieuwsoverzicht