Uitvoering maatregelen Verkeersplan Soest-Zuid


Dinsdag 13 augustus 2019

Uitvoering maatregelen Verkeersplan Soest-Zuid

In de raadsvergadering van 11 juli stemde de gemeenteraad met een ruime meerderheid in met een voorstel over het Verkeersplan Soest-Zuid. Het college krijgt hiermee de opdracht om de opgenomen maatregelen in dit verkeersplan uit te voeren.

Verkeersplan Soest-Zuid

In 2015 stelde de gemeenteraad het Verkeersplan Soest-Zuid vast. In dit verkeersplan nemen we maatregelen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en om het openbaar vervoer te verbeteren. Een aantal maatregelen voerden we ondertussen al uit. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van slimme verkeerslichten op de route van de Birkstraat tot aan de Koningsweg en het aanpassen van de busroute in de Eikenlaan.

Andere maatregelen uit het plan bekeken we opnieuw aan de hand van de uitkomsten van een nieuw verkeersmodel. Dit verkeersmodel toont aan dat het verkeer op het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg weliswaar minder hard groeit dan eerder was verwacht, maar voor de rest van het Verkeersplan Soest-Zuid heeft dat geen gevolgen. In de raadsvergadering van 11 juli ging de gemeenteraad akkoord met het aangepaste ontwerp van de Soesterbergsestraat en besloot ook de andere maatregelen uit het verkeersplan Soest-Zuid uit te voeren. Wethouder Nermina Kundić: “Ik ben heel tevreden met het raadsbesluit om de overige maatregelen uit het verkeersplan uit te gaan voeren. Daarmee maken we de bereikbaarheid van Soest toekomstbestendig.”

Verkeersmaatregelen

Het college gaat de verkeersmaatregelen nu verder uitwerken en vervolgens uitvoeren. Het kruispunt Soesterbergsestraat/Ossendamweg wordt minder ingrijpend aangepast dan in het eerste ontwerp vanwege de lagere groei.

Onderdeel van het verkeersplan is ook het opheffen van het afslagverbod van de Birkstraat richting de Bartolottilaan (uitgezonderd vrachtverkeer) en het opheffen van de spitsafsluiting van de spoorwegovergang aan de Foekenlaan. Via online-participatie maakten we samen met de bewoners een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de nabijgelegen 30 km/uur wegen. De verkeersbesluiten die hieraan gekoppeld zijn worden in het najaar door het college vastgesteld. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling door het college krijgen de bewoners in Soest-Zuid nu de gelegenheid om te reageren op de concept verkeersbesluiten.

Het verbeteren van de doorstroming in het stationsgebied in Soest-Zuid is een ander belangrijk onderdeel in het het behalen van de doelen van het verkeersplan. In 2015 koos de gemeenteraad na uitgebreide participatie = voor een gelijkvloerse oplossing waarvan het ontwerp nu verder wordt uitgewerkt.

 

Nieuwsoverzicht