Onderzoek Ondernemersfonds Soest 24 juni


Woensdag 19 juni 2019

In Soest wordt al geruime tijd gesproken over de mogelijkheden van een Ondernemersfonds. Een ondernemersfonds is een vrije financiële positie in handen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het fonds wordt door hen zelf opgebracht via een meeropbrengst van de OZB. Alle gebruikers en eigenaren van zakelijk onroerend goed betalen mee aan een fonds. Dus naast winkels, restaurants, kantoren en werkruimtes, ook scholen, buurthuizen, musea en zorglocaties. Er zijn ruim veertig gemeentebrede fondsen actief in het land. In de omgeving van Soest zijn fondsen actief in Utrecht (gestart in 2012), Wijk bij Duurstede (2015), Hilversum (2015), Laren (2015) en Montfoort (2016).

De opbrengsten van het fonds zijn voor een belangrijk gedeelte besteedbaar in de gebieden en sectoren waar het wordt opgebracht. Zo beschikt ieder winkelcentrum, bedrijventerrein en/of een bepaalde sector over een eigen werkbudget. De bestedingen vanuit een Ondernemersfonds zijn geheel vrij. Alles wat de ondernemers/organisaties in een gebied aanduiden als het collectief belang komt voor financiering in aanmerking.

Bijeenkomst
24 juni vanaf 19.45 uur in het gemeentehuis Soest

Over welk tarief wordt in Soest gesproken?

Bij de bepaling van het tarief is het zaak om een balans te treffen tussen twee uitgangspunten. Om te beginnen dient het een draaglijke last te zijn voor de individuele ondernemer. Het moet geen merkbare last worden binnen de algehele kostenstructuur van een bedrijf. Anderzijds wordt er gestreefd naar een substantiële collectieve opbrengst, passend bij de ambities van ondernemers. In Soest wordt gesproken voor een bedrag van 70 euro per 100.000 woz-waarde, te verdelen over eigenaar (55%) en gebruiker (45%). Dat tarief is tot stand gekomen aan de hand van diverse proefbegrotingen en geuite ambities van ondernemers in de gebieden.

Wat is de status van het onderzoek?

Een Regiegroep bestaande uit lokale ondernemers en bestuurders uit de Soester Zakenkring heeft het initiatief tot dit onderzoek genomen. In de periode van december 2018 tot en met april 2019 is gestart met een vooronderzoek. In dat vooronderzoek is informatie verschaft aan de actieve ondernemersorganisaties, bijzondere partijen (zoals non-profit sector) en niet-georganiseerden. In vervolg op deze oriëntatie is sinds mei gestart met een volledig hoofdonderzoek. In deze fase worden de benaderde partijen gevraagd zich uit te spreken over inhoud en waardering van het fonds. Begin juli wordt deze fase afgesloten, de resultaten worden vastgelegd in een onderzoeksrapportage. Deze rapportage zal worden voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Wanneer wordt het definitieve besluit over het Ondernemersfonds genomen?

De gemeenteraad is het bevoegde orgaan dat een Ondernemersfonds kan instellen. Dat doet zij door de OZB voor niet-woningen met een afgesproken bedrag – voorstel is dus 70 euro per 100.000 woz waarde - te verhogen. De meeropbrengst van die verhoging worden één op één ter beschikking gesteld aan een Soester Ondernemersfonds.
Indien het onderzoek met een positief advies wordt afgerond zal dit worden neergelegd bij het gemeentebestuur. Het College van B&W kan vervolgens het voorstel ter bespreking voorleggen aan de gemeenteraad. Wanneer alle seinen ‘op groen staan’ kan de gemeenteraad in oktober 2019 beslissen over het voorstel.

Wanneer kan het Ondernemersfonds actief worden?

Bij een positief raadsbesluit kan het fonds formeel vanaf 1 januari 2020 actief worden. In de periode daarvoor zullen diverse laatste voorbereidingen worden getroffen om het fonds zo goed mogelijk uit de startblokken te laten komen. De verwachting mag zijn dat in de late winter en het vroege voorjaar de eerste bestedingen vanuit het fonds kunnen worden gefinancierd.

Voor hoe lang blijft het Ondernemersfonds actief?

Het voorstel is om het ondernemersfonds voor een experimenteerperiode van drie jaar in te stellen. Na die drie jaar is het tijd om de balans op te maken. En te beoordelen of het ondernemersfonds daadwerkelijk een versterking van de organisatiegraad en lokale economie teweeg heeft gebracht. Aan de hand van die evaluatie kan geopteerd worden voor verlenging van het fonds.

Veelgestelde vragen

Nieuwsoverzicht