Energietransitie


Woensdag 22 mei 2019


De ambitie van de gemeente Soest is om in 2050 energieneutraal, en in 2030 halverwege, te zijn. Hiervoor zal nog veel moeten gebeuren. In regionaal verband trapt Soest even op de rem en lokaal blijkt de duurzaamheidslening aan particulieren een succes.

Hoewel de energietransitie voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bedshow is, ziet wethouder Kundic langzaamaan wel de contouren zichtbaar worden van deze grote maatschappelijke verandering. ,,Tien jaar geleden had niemand het er nog over, nu weten we dat er stappen worden ondernomen. Hoe dat precies wordt gedaan is nog niet duidelijk, maar de discussies daarover zijn er al. En het is heel normaal dat er voor zulke ingrijpende veranderingen niet direct draagvlak is."

Voor de opwekking van nieuwe energie zet Soest in op twintig procent bewezen technieken zoals zonnepanelen en windturbines en dertig procent innovatie. Wat dat laatste betreft wordt veel verwacht van ultradiepe aardwarmte. Onlangs werden daarvoor proefboringen gedaan nabij Hilversum. Dat was onderdeel van het landelijke project Green Deal, waarbij Soest ook wil aansluiten. Met velden zonnepanelen en windmolens is Soest zeer voorzichtig. ,,We moeten kijken hoe we dat kunnen verstoppen in het landschap", aldus Kundic. We hebben liever geen windmolens, en zeker niet in de polder."

De ontwikkelingen gaan snel, maar het is zo goed als onmogelijk om binnen 11 jaar alle infrastructuur, woningen, bedrijven en vervoer aan te passen, denkt Kundic. ,,We willen de impact op onze natuur en ons landschap beperken en inwoners de gelegenheid geven om te schakelen. Ook moeten we binnen de financiële en juridische mogelijkheden blijven. Waar de doelstelling nu is om voor 2030 20 procent van de onze huidige energiebehoefte op eigen grondgebied op te wekken willen we die ambitie verhogen naar 50 procent. We willen zo veel mogelijk innovatieve technieken gebruiken. Om deze ambitie te bereiken stellen we voor het landelijke tempo te volgen."

Het college heeft inmiddels een startnotitie opgesteld. Dit is een eerste stap naar een programma om de transitie in goede banen te leiden. Kundic: ,,In Soest zijn we goed bezig. De gemeente Soest gaat het goede voorbeeld geven. Iedereen, dus ook het bedrijfsleven krijgt er mee te maken. Zo willen we een energielabel in 2023 invoeren en komt er een energieaudit voor bedrijven van meer dan 250 fte.” 

Er komen vanuit de gemeente wijkplannen met beschikbare warmtenetten, financieringsregelingen en een professioneler energieloket. De wethouder ziet een stimulerende en faciliterende rol voor de overheid maar verwacht dat de markt op termijn de uitvoering van de energietransitie op zich neemt. ,,Ik zie enorme kansen voor de economie, transitie uitvoeren, nieuwe business, werkgelegenheid, subsidies, besparing isolatie, restwarmte, energieproductie. maar de markt is er nog niet klaar voor. De prijzen zijn nog vrij hoog. Wellicht kan de overheid de veranderingen aanzwengelen met subsidies maar uiteindelijk moet de markt het gaan doen."

 

Nieuwsoverzicht