Brexit Impact Scan gemeente


Dinsdag 16 april 2019

REGIONALE EN LOKALE ECONOMIE
Arbeidsmarkt: werknemers uit het VK
De regels voor het (tijdelijk) tewerkstellen van medewerkers uit het VK bij werkgevers
in uw regio kunnen veranderen na de Brexit.
Het rapport Economische analyse internationale werknemers, studenten en
zelfstandigen in Nederland in Nederland kan een start zijn bij het nagaan in hoeverre
VK-werknemers een rol spelen in de arbeidsmarkt van uw regio op dit moment of in de
toekomst.
Wanneer u constateert dat VK-werknemers op dit moment of mogelijk in de toekomst
een rol spelen op de arbeidsmarkt van uw regio, is het raadzaam rekening te houden
met de mogelijke belemmeringen voor het tewerkstellen van nieuwe werknemers uit
het VK in uw regio door de Brexit.
Het is in dat geval raadzaam dat werkgevers in u regio rekening houden met twee
scenario’s: een Brexit met terugtrekkingsakkoord én een Brexit zonder
terugtrekkingsakkoord.


Werknemers met VK-nationaliteit op dit moment in dienst bij werkgevers in uw regio
Wanneer er een terugtrekkingsakkoord in werking treedt
Bij een uittreding met een terugtrekkingsakkoord verandert er weinig voor werknemers
met de VK-nationaliteit in Nederland tot het einde van de overgangsperiode. Deze
periode loopt tot en met 31 december 2020.
Wanneer er geen terugtrekkingsakkoord in werking treedt
VK-burgers en werknemers die vóór de Brexit rechtmatig in Nederland verblijven,
mogen in het geval van een no-deal in ieder geval nog gedurende de nationale
overgangsperiode tot 1 juli 2020 in Nederland blijven wonen, werken en studeren. Voor
VK-werknemers bij werkgevers in uw regio verandert er tijdens de nationale
overgangsperiode weinig. Werkgevers hoeven dus geen werkvergunning aan te vragen
tijdens deze overgangsperiode voor VK-werknemers.
Informatie
Voor speci􀀱eke vragen over verblijfsrechten in het kader van de Brexit kunnen VKwerknemers
terecht bij de IND. Ook op de website van het UWV is actuele informatie
over de Brexit voor werkgevers- en werknemers te vinden.


Personen met de VK-nationaliteit die werkgevers in uw regio na de Brexit willen
aannemen

Wanneer er een terugtrekkingsakkoord in werking treedt
In dit geval zal voor werkgevers in uw regio niet veel veranderen gedurende de
afgesproken overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze
overgangsperiode hebben personen met de VK-nationaliteit die niet woonachtig zijn in
Nederland dezelfde rechten inzake vrij verkeer als EU-burgers. Dit betekent dat zij
onder dezelfde voorwaarden als personen uit andere EU-lidstaten werk mogen
verrichten in Nederland.
Na het a􀀵open van de overgangsperiode zal er geen vrij verkeer van personen zijn
tussen het VK en de EU. Het VK en de EU hebben in de politieke verklaring aangehecht
aan het terugtrekkingsakkoord de intentie uitgesproken om te onderhandelen over een
nieuwe mobiliteitsregeling tussen het VK en de EU.
Wanneer er geen terugtrekkingsakkoord in werking treedt
Indien werkgevers in uw regio na de Brexit personen met de VK-nationaliteit (die niet
woonachtig zijn in Nederland) in dienst willen nemen, moeten zij ofwel een
tewerkstellingsvergunning (TWV) voor een arbeidsduur korter dan drie maanden
aanvragen of, bij een verblijf langer dan drie maanden, een gecombineerde vergunning
voor verblijf en arbeid (GVVA) . Om een reguliere vergunning voor verblijf en arbeid of
tewerkstellingsvergunning aan te vragen moeten werkgevers in principe wel eerst
werven binnen Nederland en de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en
Zwitserland. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als een
werkgever een kenniswerker in dienst wil nemen.
Wees er daarom bewust van dat belemmeringen voor het tewerkstellen van nieuwe
werknemers uit het VK in uw regio door de Brexit mogelijk een negatief effect kunnen
hebben op het aanbod van arbeid uit het VK op de lokale of regionale arbeidsmarkt.
Informatie
Vragen van werkgevers over het aannemen van buitenlands personeel kunt u voor
meer informatie doorverwijzen naar het Ondernemersplein.
Arbeidsmarkt: indirecte gevolgen medewerkers
Overweeg, indien u dat niet reeds gedaan hebt, om in kaart te brengen op welke wijze
bedrijven, organisaties of instellingen in uw regio worden geraakt door de Brexit. Het
kan namelijk zo zijn dat werkgevers als gevolg van de Brexit op termijn werknemers
zullen moeten ontslaan of laten gaan. De Brexit raakt potentieel niet slechts
(werkgevers met) werknemers uit het VK in uw regio. Aan de hand van bestaande
rapporten kunt u inschatten of bepaalde sectoren in uw regio verhoogd risico lopen.
Zie ook het kopje ‘Analyse impact op lokale en regionale economie’ hieronder.
Zie ook het kopje ‘Analyse impact op lokale en regionale economie’ hieronder.
Toerisme
De Brexit kan mogelijk leiden tot veranderingen in toeristenstromen van het VK naar
Nederland en uw regio. De wisselkoers tussen de euro en het Britse pond speelt een
rol in de aantrekkingskracht van Nederland voor toeristen uit het VK. Door de Brexit
kunnen er wisselkoersveranderingen ontstaan waardoor eurolanden minder
aantrekkelijk zijn voor toeristen uit het VK.
Wanneer het aantal toeristen uit het VK in uw regio niet signi􀀱cant is, dan is te
verwachten dat de Brexit mogelijk geen grote invloed zal hebben op toerisme in uw
regio.
Inschatting impact op lokale en regionale economie
Analyses en rapporten
De Brexit zal de economie van Nederland relatief hard raken omdat de Nederlandse
economie, in vergelijking met die van andere EU lidstaten, meer met de economie van
het VK via handel is verweven.
Wanneer er een terugtrekkingsakkoord in werking treedt
Het VK blijft tot en met de Brexit-datum lid van de EU en de bestaande regels gelden
tot die tijd. Als de EU en het VK vóór die periode tot een akkoord komen over de
terugtrekkingsakkoord, en alleen dan, komt er een overgangsperiode.
De overgangsperiode houdt in: nadat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, houdt het
tot 1 januari 2021 toegang tot de Europese interne markt en blijft het deel uitmaken
van de douane-unie.
Wanneer er geen terugtrekkingsakkoord in werking treedt
In het geval van een ‘no deal’ Brexit, ook vaak het cliff-edge-scenario genoemd, ligt er
geen overeenkomst en dan valt alle handel tussen het VK en de EU onder de regels
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat betekent importtarieven en controles bij
de grens
Beide scenario’s hebben potentieel ook gevolgen voor de lokale of regionale economie
binnen uw regio.
Een startpunt om deze impact op lokaal niveau of regionaal niveau in te schatten is u
zich te vergewissen van de mogelijke economische gevolgen die de Brexit kan hebben
op de algehele Nederlandse economie. Dit kan aan de hand van het raadplegen van
diverse rapporten en analyses zoals:
• Internationaliseringsmonitor 2017 eerste kwartaal, Centraal Bureau voor de Statistiek
• Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit, KPMG
De gevolgen van de Brexit op de Nederlandse economie zijn echter niet altijd één op
één te vertalen naar de mogelijke impact van de Brexit op de lokale of regionale
economie binnen uw regio. Een nadere verkenning is daarom noodzakelijk.
Gevolgen Brexit lokale en regionale economie
Een vervolgstap in een nadere verkenning om de mogelijke gevolgen van de Brexit op
de lokale en regionale economie in uw regio in te schatten is het raadplegen van
diverse rapporten en analyses die toegespitst zijn op de economische gevolgen van de
Brexit per regio zoals:
• Assessing the exposure of EU27 regions and cities to the UK's withdrawal from the
European Union, Comité van de Regio’s
• Korte termijn gevolgen van de Brexit, Planbureau voor de Leefomgeving
Wees u er van bewust dat de effecten van de Brexit op lokale en regionale economie in
uw regio mogelijk indirect kan zijn door spill-over effecten. Dit betekent dat door de
Brexit er veranderingen optreden in productieketens waardoor bedrijven in uw regio
mogelijk onverwacht geraakt worden.
Daarnaast kan het raadzaam zijn om aan de hand van aanwijzingen uit dergelijke
analyses om contact op te nemen met grote bedrijven en regionale
brancheorganisaties van bedrijfssectoren die in uw regio mogelijk gevoelig zijn voor de
(in)directe gevolgen van de Brexit.
Dergelijke gesprekken kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn om meer precies in kaart te
brengen op welke wijze grote bedrijven of bedrijfssectoren in uw regio mogelijk
geraakt worden door de Brexit en of dit mogelijk tot spill-over effecten kan leiden op
de arbeidsmarkt of toeleveranciers in uw regio.
Dit advies is gegenereerd op 9 april 2019 om 11:11. Europa decentraal heeft aan het opstellen van de inhoud van de
pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de site onvolledig is of onjuistheden bevat. Europa
decentraal aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De ontwikkelingen van de Brexit volgen elkaar snel op,
verzeker uzelf ervan dat u de informatie van de meest recente release van de Brexit Impact Scan heeft

Nieuwsoverzicht