Algemene Ledenvergadering Soester Zakenkring: info, infotainment en diner


Maandag 19 november 2018

Een van de ‘verplichtingen’ van een vereniging is om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Tijdens die bijeenkomst worden zaken als het financieel verslag van het afgesloten boekjaar en de begroting van het komende jaar behandeld. De kascontrolecommissie doet verslag van controle van de penningmeester en de voorzitter doet een korte presentatie over de verrichtingen en activiteiten van de vereniging.

Nederland is een verenigingsland en bovenstaand programma wordt elke week wel behandeld in een kantine of een zaaltje. De Soester Zakenkring ‘vierde’ donderdag 15 november haar jaarlijkse ledenvergadering. Plaats van handeling: Hilton Royal Parc in Soestduinen. Het is het bestuur weer gelukt om van een ‘verplicht nummer’ een klein feestje te maken. Een formeel gedeelte met daarbij het afscheid van voorzitter Kees Wantenaar en het kennismaken met de nieuwe preses Judith de Pagter. De tachtig aanwezige leden krijgen vervolgens een onderhoudende lezing van Tijs Rokers en Robbert Meeder over data-analyse in het betaalde voetbal. Het diner is het smakelijke sluitstuk.

Ondernemersfonds
Tijdens de ledenvergadering krijgen de ondernemers alle gelegenheid om vragen te stellen. Zoals gebruikelijk worden de cijfers uit het verleden (financieel verslag 2017/2018) als die van de toekomst (vaststelling begroting 2018/2019) behandeld. Beide stukken worden goedgekeurd respectievelijk vastgesteld na toelichting van penningmeester Ben Vial. Bij monde van Joop Verhoef van de kascontrolecommissie wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financieel beleid. Het bestuur geeft onder meer uitleg over het Ondernemersfonds. Met een ondernemersfonds beschikken ondernemers over een vrij besteedbaar, collectief budget waar iedereen aan meebetaalt via een verplichte belastingafdracht. Het fonds wordt gevoed met een verplichte bijdrage vanuit de OZB, voor niet-woningen. Kees Wantenaar ziet het fonds wel zitten: ,,Hiermee zijn wij van de freeriders af’,  zegt de voorzitter. Het college van B&W zou positief staan tegenover het fonds. Vanuit de vergadering wordt de oproep gedaan om tijdens de gemeenteraadsvergadering in te spreken om het idee te ondersteunen. ,,Het is namelijk een raadsbesluit.”

Statutenwijziging
In de uitnodiging voor de ledenvergadering is een aantal wijzigingen in de statuten voorgesteld. Echter: de ledenvergadering kan hier alleen over beslissen als 75% van de leden aanwezig zijn. Die zijn er deze donderdagavond niet. Daarom wordt een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven waarin dan 67% van de aanwezigen toestemming moet geven om de statutenwijziging te bekrachtigen. De uitnodiging volgt binnenkort.

Bestuursverkiezing. Kees gaat, Judith komt
Remco Dorrestijn, Wim Brouwer en Vincent Aalbers worden bij acclamatie herkozen en gekozen in het algemeen bestuur. Judith de Pagter neemt de voorzittershamer over van Kees Wantenaar. Kees neemt na vijf jaar afscheid als preses van de Soester Zakenkring. 

,,Ik wist niet waar ik vijf jaar geleden aan begon", vertelt Kees in zijn afscheidswoordje. ,,Ik heb ervan genoten. Met de Soester Zakenkring hebben we stappen kunnen zetten en ons in kunnen zetten voor de Soester ondernemers en de Soester samenleving. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan bij heb kunnen dragen." De ex-voorzitter, die uit handen van Paul Martens een kunstwerk van Rein Tupker ontvangt, eindigt zijn betoog met een hartelijke wens aan de tachtig aanwezige ondernemers: ,,Blijf gezond en geniet van het leven!"

Judith de Pagter is de nieuwe voorzitter. Zij is sinds november 2016 algemeen bestuurslid van de Soester Zakenkring en de afgelopen drie jaar was Judith voorzitter van Soest Netwerkt. De nieuwe voorzitter van de Soester Zakenkring verzorgt trainingen en workshops. Haar onderneming, delinkedintraining.nl, is een kennisplatform voor sociale media onder de naam desocialmediatraining.nl. Elders op deze website stelt zij zich voor.

Data-analyse
Na de ledenvergadering is het tijd voor informatieve ontspanning. Tijs Rokers en Robbert Meeder geven een presentatie over data-analyse.  Rokers introduceerde data-analyse in het betaald voetbal in Nederland. Hij werkte samen met technische staf en management van onder andere AZ, Heracles en FC Twente. Hiervoor maakt hij analyses op basis van wedstrijddata en bespreekt deze met coaches en technische functionarissen binnen het betaald voetbal.

Met anekdotes, filmpjes en wonderbaarlijke data geven beide heren een inkijk in de wereld van het betaalde voetbal. Met het verzamelen van data kan je wel degelijk invloed uitoefenen op het resultaat. Bovendien laten data zien dat een wedstrijd vaak anders verlopen is dan je deze beleefd hebt.

Diner
Het diner is het sfeer- en smaakvolle sluitstuk van een informatieve maar ook gezellige ledenvergadering.

Foto's: Jaap van den Broek, zie het fotoverslag
Tekst: Peter Beijer, Woordvaardig.nl 
 

Nieuwsoverzicht