Oproep goede doelen voor Haringparty Soest-Baarn 2016


Woensdag 20 april 2016

De officiële start van het nieuwe haringseizoen is bekend: vanaf woensdag 15 juni mag de ‘Hollandse Nieuwe’ verkocht worden.
De dag erna, donderdag 16 juni, zullen de Soester Zakenkring, de Contactgroep Baarnse Bedrijven en Horeca Baarn-Soest de 15e Haringparty Soest-Baarn houden.

Naast de  informele bijeenkomst, is de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe voor goede doelen in Soest en Baarn een belangrijk onderdeel van dit evenement dat plaatsvindt in Hilton Royal Parc Soestduinen.

De commissieleden van de Haringparty hebben al een aantal suggesties voor goede doelen ontvangen, maar roepen  verenigingen, organisaties en instellingen zonder winstoogmerk op zich te melden met voorstellen voor de besteding van een deel van de opbrengst van de veiling.

Om als organisatie in aanmerking te komen voor toekenning van een bijdrage uit de opbrengst van de veiling dient een voorstel te voldoen aan de volgende criteria:

  • Een eventueel toegekende bijdrage mag alleen worden besteed aan een maatschappelijk doel dat beperkt is tot Soest of Baarn, en niet aan een commercieel doel.
  • Het maatschappelijke doel mag niet tevens uit een overheidsfonds financiële ondersteuning ontvangen.
  • Aangetoond moet worden dat voor de beoogde besteding onvoldoende financiën uit eigen middelen beschikbaar zijn.
  • Achteraf dienen aan het dagelijks bestuur van de Soester Zakenkring gegevens te worden overlegd waaruit blijkt dat de verstrekte bijdrage binnen een jaar na de uitbetaling ervan overeenkomstig het voorstel is besteed. Bij gebreke daarvan dient de bijdrage te worden terugbetaald.

Een commissie van personen uit de organisatoren van de Haringparty bepaalt wie wel of wie niet in aanmerking komt voor een deel van de opbrengst van de veiling. Over die beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

In het voorstel dienen de onderstaande onderwerpen naar voren te komen:

  • Naam van de vereniging, organisatie of instelling die met het voorstel komt.
  • Het maatschappelijke doel dat wordt nagestreefd.
  • Een zo concreet mogelijke opgave waaraan een eventuele bijdrage zal worden besteed.
  • Waaruit blijkt dat dit niet uit eigen middelen kan worden betaald.

Het doen van een voorstel kan uitsluitend geschieden per e-mail naar Paul Martens,  info@soesterzakenkring.nl.

PJM/ 5 april 2016

Nieuwsoverzicht