College blijft bij sociaal culturele voorziening op Evenemententerrein


Vrijdag 18 januari 2013

Het college van B&W van de gemeente Soest handhaaft het voorstel naar de gemeenteraad om de locatie voor de sociaal culturele voorziening in Soesterberg te realiseren op het Evenemententerrein. Een alternatief voorstel om alsnog de Marechausseekazerne hiervoor in te zetten wordt niet door het college ondersteund. Wel is het college bereid om, zodra in de ontwerpfase het vlekkenplan beschikbaar is, dit te toetsen aan de mogelijkheden die de Marechausseekazerne te bieden heeft. De uitkomsten hiervan worden dan aan de raad voorgelegd.

Toetsing en voorkeur sociaal culturele voorziening
De afgelopen tijd is in nauw overleg met toekomstige gebruikers van de sociaal culturele voorziening gesproken over de randvoorwaarden voor het gebouw waarin de sociaal culturele activiteiten in Soesterberg kunnen gaan plaats vinden. Daarbij is ook een financiële toetsing gedaan naar de mogelijkheden om de voorziening onder te brengen in bestaande locaties, zoals de Banninghal en de Marechausseekazerne. Op basis van deze toetsing en de duidelijke voorkeur van de toekomstige gebruikers, is het college van mening dat het Evenemententerrein de meest geschikte locatie lijkt om invulling te gaan geven aan de sociaal culturele voorziening voor de inwoners van Soesterberg. Een sociaal culturele voorziening op deze plek levert bovendien een belangrijke bijdrage aan een levendig dorpshart, de ambitie en drager van het Masterplan Soesterberg.

Gemeenteraad
Als de gemeenteraad op 24 januari aanstaande instemt met dit voorstel, gaat de gemeente samen met de toekomstige gebruikers in gesprek om een programma van eisen op te stellen. Deze vormen de input voor de ontwerpfase. Wanneer in de ontwerpfase het vlekkenplan beschikbaar is, wordt dit nog eenmaal, naast de voorkeurslocatie van het Evenemententerrein, getoetst aan de mogelijkheden van de Marechausseekazerne.

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht