Start samenwerking bij herstructurering bedrijventerreinen provincie Utrecht


Maandag 12 november 2012

Betere en snellere opknap van bedrijventerreinen

6 november jl. ondertekenden de Kamers van Koophandel Midden-Nederland en Gooi-, Eem- en Flevoland en Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van de krachten willen zij de herstructurering van bedrijventerreinen binnen de provincie Utrecht sneller en beter realiseren. 

De KvK’s en OMU vinden het belangrijk dat het opknappen van de bedrijventerreinen aansluit op de behoeften van ondernemers. De KvK’s willen daartoe de organisatiegraad van ondernemers op bedrijventerreinen vergroten. Verder is het belangrijk om het gebruik van ruimte en aanbod op bedrijventerreinen structureel inzichtelijk te maken. 

Afspraken
De partijen hebben de volgende afspraken gemaakt:
1. Kennis uitwisselen over vastgoed, monitoren van het huidig gebruik, de bestemming en eventuele leegstand.
2. Ondernemers op bedrijventerreinen informeren over de op handen zijnde herstructurering.
3. Bij de ontwikkeling van programma’s en concepten aansluiten op de behoefte vanuit de markt.
4. OMU stelt met gemeente, ondernemers en marktpartijen plannen op en de KvK treedt gedurende het proces van herstructurering op als klankbord en adviseur.

Verenigen van krachten
De kennisopbouw en kennisverspreiding is een belangrijke taak van beide organisaties. De KvK richt zich op de inventarisatie van de behoeften en wensen van ondernemers in de regio. De OMU houdt zich bezig met het opstellen van plannen en uitwerkingen voor de fysieke aanpak van private kavels en deelgebieden. Het gezamenlijk naar buiten brengen van alle initiatieven in een gebied versterkt het draagvlak en daarmee de ontwikkelingspotentie van het gehele gebied. 

De NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) heeft als taakstelling om voor het jaar 2022 minimaal 50 hectaren verouderde private bedrijfslocaties te herstructureren en geschikt te maken voor nieuwe partijen die zich willen vestigen. NV OMU heeft middelen beschikbaar voor de uitvoering van de herstructurering. Hierdoor kunnen ook projecten opgepakt worden die de ‘markt’ niet zelfstandig realiseert.
 

Lees verder voor de Samenwerkingsverklaring Herstructurering bedrijventerreinen provincie Utrecht.

Bron: KvK

Nieuwsoverzicht