BMO Soest

De Bedrijven Management Organisatie (BMO) is in 2007 vanuit de Soester Zakenkring opgericht. De aanleiding tot het oprichten van de BMO was om op structurele wijze te werken aan een verdere verbetering van het vestigingsklimaat op, in eerste instantie, de bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg. (Zie businessplan BMO gemeente Soest 2007-2009.) De BMO voert structureel taken uit voor het algemeen belang van de aangesloten bedrijven en kringen die verenigd zijn in de koepel van de Soester Zakenkring. De BMO fungeert daarbij als adviesorgaan, uitvoerder, vraagbaak en bemiddelaar. De Raad van Toezicht (de leden van de RvT zijn momenteel drie bestuursleden van de aangesloten kringen) benoemt de structurele afspraken en controleert op de uitvoering en handhaving van deze afspraken.

De gemeente Soest heeft toegezegd de BMO jaarlijks met een bijdrage te ondersteunen. De BMO treedt in overleg met de gemeente om de doelstellingen te realiseren;

Doelstellingen

De focus van het bedrijvenmanagement is gericht op:

·         het verhogen van de veiligheid op de bedrijventerreinen;

·         Het doorvoeren van verbeteringen en/of aanpassingen en beheer op de bedrijventerreinen en/of winkelcentra in de gemeente Soest;

·         het verbeteren van de communicatie tussen de bedrijvenkringen onderling en de gemeente en de bedrijvenkringen;

·         het richten op (inkoop)projecten waarbij schaalvergroting financiële voordelen hebben voor individuele leden.

Taken

Het realiseren van bovenstaande doelstellingen is een continue proces. De BMO heeft daarvoor de uitvoerende taak en verantwoording voor de bedrijventerreinen (en op termijn voor de winkelgebieden):

·         Het (laten) beheren en onderhouden van de openbare ruimte en (voor)terreinen en eventueel andere terreinen en/of centra;

·         Het verlenen van diensten met betrekking tot veiligheid, inbraakpreventie en alarmopvolging op de bedrijventerreinen en/of de winkelcentra in de gemeente Soest;

·         Het (doen) aanbrengen van centrale bewegwijzering en informatievoorziening op bedrijventerreinen in de gemeente Soest;

·         Het (doen) verzorgen van administratieve taken voor- en ten behoeve van de bedrijvenkringen en/of winkeliersverenigingen die actief zijn binnen de gemeente Soest;

·         Het (laten) uitvoeren van activiteiten en projecten die ten goede komen aan het realiseren van een duurzaam ondernemersklimaat in de gemeente Soest;

·         Onderzoeken of door collectieve inkoop besparingen zijn te realiseren;

·         Het inhuren van een extern bedrijf voor opleidingen voor bedrijfshulpverlening (BHV). Onder meer opleiding die leidt tot deskundig gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) en deskundige EHBO’ers.

·         Organisatie van de tweemaandelijkse Bedrijven Inloopspreekuren. Hierbij zijn naast de BMO ook de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente en een bestuurslid van Soest Netwerkt aanwezig;

 

Realisatie 2007 – 2014

Sinds de oprichting in 2007 zijn enkele belangrijke doelstellingen gerealiseerd.

Algemeen

De website www.zakelijksoest.nl is sinds 2011 gemoderniseerd. Dat dit een positieve invloed heeft op het bezoek is duidelijk te zien in de cijfers. Ter vergelijking: Het aantal views is in september 2014 49% hoger dan het jaartotaal van 2012. De ontwikkeling van de website blijft een punt van aandacht en zal synchroon moeten lopen met de voortgang van de huidige technische ontwikkelingen. BMO heeft gezorgd voor inbreng in diverse werk- en klankbordgroepen die in de gemeente actief zijn.

Voor de analyse van de website qua nieuwsbrieven/uitnodigingen, algemene informatie, en aantal bezoekers. Zie bijlage pag. 11 van 14.

Bedrijventerreinen

·         Klachtenafwikkeling over beheer en onderhoud openbare ruimte op de bedrijventerreinen. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van het beheer verbeterd is en dat deze verbetering zich blijft ontwikkelen;

·         Collectieve surveillancediensten op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten in de avond en nacht. Deze diensten zijn nog steeds actueel;

·         Het beheer en onderhoud van de bewegwijzering op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten, zoals dat nog steeds van toepassing is;

·         De onderlinge communicatie tussen de bedrijven en de communicatie tussen de bedrijven en de gemeente Soest. Is verbeterd en blijft een continue proces;

·         Dankzij de aanleg van glasvezel op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten hebben de bedrijven de beschikking over een snelle internetverbinding dat klaar is voor de toekomst;

·         Een fysieke plek voor een Arboarts was gerealiseerd. Na circa een jaar bleek dat de bedrijven geen behoefte meer aan deze voorziening hadden;

·         Realisatie van de mogelijkheid voor Lange Zware Voertuigen (LZV) op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten;

·         Aanpassen infrastructuur met name rotondes.

 

Speerpunten en acties 2016- 2018

·         Inventariseren van de behoefte bij ondernemers en de gemeente adviseren en het eventueel ontwikkelen en realiseren van een digitale ondernemersbalie/spreekuur.

·         Mogelijkheden onderzoeken voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor de winkelcentra in de gemeente Soest en op termijn voor andere gebieden;

·         Snellere en goedkopere internetverbindingen (bijvoorbeeld door werken in de Cloud);

·         Zorgen voor actuele informatie over inkoopbeleid  voor ondernemers;

·         Informatie verschaffen over mogelijke subsidies.

·         Onderzoeken naar toekomstige ondernemingsstructuren en ondernemersplatform Soesterberg.

·         Adviseren en her ontwikkelen van het detailhandelsbeleid

·         Met gemeente en burgers en in de bedrijfsvoering werken aan duurzaamheid;

 

 

 

 

Acties

·         Aangesloten bedrijven worden gemotiveerd om hun bedrijfsprofiel met de juiste gegevens op de website www.zakelijksoest.nl te plaatsen;

·         Regionaal overleg met bedrijvenkringen uit omliggende gemeentes stimuleren en verbeteren;

·         Samen zijn wij sterk! Het motto is om vanaf 2016 meer samenwerking te realiseren. Een intensief onderling netwerk van de Soester bedrijven en de door BMO onderzochte verdienmodellen (zoals: collectieve inkoop energie, afvalinzameling, verzekeringen, iCloud) zijn voedingsbodems voor een succesvolle groei. Een intensivering van het bedrijvennetwerk zal, indien mogelijk, met middelen ondersteund worden. Tijdens de verschillende bijeenkomsten van de Soester Zakenkring, Soestdijkse Grachten, ONS Netwerk Soesterberg en Soest Netwerkt is er voldoende gelegenheid tot intensivering van het onderlinge netwerk. 

Continuïteit BMO  2016 - 2018

De continuïteit is gedurende de looptijd van dit beleidsplan gewaarborgd.

Dekking

 

Er zou meer dekking/betaling moeten komen vanuit de diverse projecten naar BMO. En vooral de projecten waar BMO faciliteert in de werkzaamheden of organisatie van de diverse bijeenkomsten. Er moet dus gezocht worden naar meer dekking van de algemene kosten van BMO.

Richtlijnen bij de uitoefening van werkzaamheden door de BMO manager.

Ter ingeleide

De Bedrijven Management Organisatie Soest ( BMO) is door het georganiseerde Soester bedrijfsleven in het leven geroepen, om bedrijven die op een bedrijventerrein binnen de gemeente Soest gevestigd zijn te faciliteren.

Werkzaamheden en de problematiek die op de verschillende terreinen spelen zijn veelal van gelijke orde en uit efficiency oogpunt kunnen deze werkzaamheden het best door één organisatie worden uitgevoerd.

De aard van de werkzaamheden brengt een veelvuldig contact met de gemeente Soest met zich mee. (onder andere de bedrijvencontactfunctionaris en andere ambtenaren)  

De bedrijvenmanager van BMO en de bedrijvencontactfunctionaris dienen veelvuldig contact met elkaar te onderhouden, ten einde gemeentelijke en bedrijfsbelangen te borgen.

Daartoe is een Beleidsplan door de Raad van Toezicht van BMO goedgekeurd op 10 december 2015 met de daarbij behorende begroting voor 2016-2018.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de bedrijvenmanager van BMO uitvoert zijn in eerste aanleg steeds gericht op het collectief belang van de bedrijven. Het verlenen van diensten aan individuele bedrijven, anders dan informatieverstrekking, komt niet voor.  

 

Algemene taken van BMO zijn:

1.         Secretariaat bedrijventerreinen;(Soesterberg, Soestdijkse Grachten en Richelleweg)

2.         Secretariaat Soester Zakenkring (SZK);

3.         Voorlichting aan individuele bedrijven, lid van een bedrijventerrein of SZK;

4.         Voorlichting aan bedrijven die zich nieuw in Soest willen vestigen;

5.         Op verzoek van gemeente en/of uitvoering geven aan initiatieven, met inachtneming van het vergoedingen beleid;

6.         Notuleren MKB vergaderingen;

7.         Het met de gemeente meewerken aan individuele groepen over bepaalde onderwerpen;

Verenigingsgerichte taken van BMO kunnen zijn:

1.            Groenvoorziening bedrijventerreinen;(Soesterberg-Noord en Soestdijkse Grachten)

2.            Beveiliging bedrijventerreinen;

3.            Wegbewijzering bedrijventerreinen;

4.            Straatmeubilair bedrijventerreinen;

BMO dient bij de uitvoering van haar werkzaamheden de volgende uitgangspunten in acht te nemen:

a.    Betrouwbaarheid;

b.    Deskundigheid;

c.    Integer;

d.    Onafhankelijkheid;

e.    Onpartijdigheid.

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, dient de bedrijvenmanager van BMO zich bewust te zijn van het feit, dat hij meerdere belangen vertegenwoordigd. Zodra er sprake is van een tegenstrijdig belang dient hij zo nodig de opdracht niet te aanvaarden of terug te geven.

BMO- organisatie

BMO is een dienstverlenende organisatie. Winst maken is geen doel op zich, maar BMO dient financieel wel op eigen benen te staan, ten einde haar onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Verenigingen, stichtingen en andere samenwerkingsverbanden waarvoor BMO werkzaamheden verricht, betalen een (vaste) bijdrage aan BMO. (per heden zijn het de winkelcentra, Horeca, Soest Netwerkt en Power Soest)

Ter dekking van de kosten is afgesproken, dat projecten, welke door BMO worden uitgevoerd 10% van hun inkomsten afdragen aan BMO. Daarnaast wordt BMO voor een deel, door de gemeente Soest financieel ondersteund in de vorm van een bijdrage
 

Taak van de BMO manager is er voor te zorgen, dat er jaarlijks een sluitende exploitatie is.

Naast de vaste jaarlijkse bijdragen van bij de SZK aangesloten stichtingen en verenigingen en de bijdrage van de gemeente Soest, kan BMO inkomsten genereren uit de deelname aan projectgroepen of betrokkenheid bij andere initiatieven, daarbij dient er een redelijke verhouding te bestaan, tussen tijdsbesteding en de vergoeding en in overleg met de RvT van BMO.

Diensten aan individuele bedrijven dienen tegen een redelijk uurtarief in rekening te worden gebracht in overleg met de RvT van BMO.

Algemene informatie

HandelsnaamBMO Soest
AdresKerkstraat 9
Postcode3764CR
PlaatsSoest

Websitewww.zakelijksoest.nl
Telefoonnummer06-53402100
E-mailadreshenk@bmosoest.nl

Lidnummer818
KvK-nummer32123039

Postadres

AdresKerkstraat 9
Postcode3764CR Soest

Sociale Media