Taskforce Corona Provincie


Dinsdag 07 april 2020

Taskforce Corona van de provincie Utrecht

Geachte relatie,
Om het Coronavirus te beheersen heeft het kabinet op 15 maart ingrijpende maatregelen afgekondigd in de aanpak tegen het virus. Deze zijn later op sommige punten verder aangescherpt tot begin juni. Hoe lang dit daadwerkelijk nog gaat duren weet op dit moment niemand. Wel weten we dat de impact van deze noodzakelijke maatregelen groot is, zowel in de privésfeer als professioneel.
Veel van onze mooie bedrijven, organisaties en initiatieven zitten in zwaar weer. Dit baart ons als provincie Utrecht grote zorgen. Goed dat veel (koepel)organisaties hun zorgen al bij ons telefonisch en/of schriftelijk kenbaar hebben gemaakt. Mocht u nieuwe vragen hebben of contact zoeken met onze organisatie kan dit via email en telefoon: taskforce-corona@provincie-utrecht.nl of 030-258 29 29.
Waar mogelijk willen we als provincie Utrecht bijdragen aan het beperken van de ongewenste effecten van de corona-aanpak. Dit doen we als overheid, maar ook vanuit onze rol als opdrachtgever voor verschillende programma’s, projecten en diensten.
Samen met het Rijk, gemeenten en partners kijken we wat we collectief kunnen doen. De gesprekken hierover lopen volop. Duidelijk is dat maatwerk en creativiteit veelvuldig nodig zijn, waarbij we te maken hebben met allerhande wetgeving en richtlijnen.
De komende weken hopen wij u verder te informeren over onze inzet, onder andere via de provinciale website
(www.provincie-utrecht.nl). Een aantal keuzes vinden wij nu al belangrijk om te delen.


We werken door
Voor al onze werkzaamheden geldt wat ons betreft dat we daar – zoveel als mogelijk- mee doorgaan. Onder die werkzaamheden vallen bijvoorbeeld: vervanging en renovatie en de aanleg van wegen, bruggen en fietspaden, overig beheer en onderhoud, openbaar vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, verkenningen, beleidsontwikkeling en programmering.

De veiligheid en kwaliteit willen we daarbij voldoende kunnen borgen. Om aan die voorwaarde voldoen moeten we met elkaar in gesprek blijven en blijven monitoren of onze ambities nog haalbaar zijn.

Daarbij gaan we uit van de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Net als u zijn ook wij als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van onze werknemers.


Aanbestedingen en opdrachten
Ook gaan we door met opdrachten en aanbestedingen die lopen of gepland zijn.

We gaan op zoek naar alternatieven voor onderdelen van die processen die normaal gesproken fysiek plaatsvinden.
Fysieke gesprekken kunnen ook in een andere vorm plaatsvinden – met name in de dialoogfase zodat we met z’n allen streven om zo min mogelijk vertraging op te lopen.
Waar vertraging oploopt of afspraken door deze crisis niet gerealiseerd kunnen worden gaan we met elkaar in gesprek om een goede oplossing te vinden. Dit vraagt iets van alle deelnemers in die
trajecten, zowel aan uw kant als aan onze kant. Mocht u daar kansen of mogelijkheden voor zien, laat het ons weten.

Hoewel spannend, leidt het misschien ook tot vernieuwing in de wijze waarop wesamen komen tot contractvorming en de uitvoering van onze gezamenlijke werkzaamheden.


Subsidies en concessiebijdragen
Waar we subsidie aan uw organisatie hebben verleend voor activiteiten die (nog) niet of slechts deels doorgang hebben kunnen vinden, gaan we met elkaar in gesprek over het vervolg.

We ontwikkelen als provincie zo snel mogelijk een beleidslijn hoe we hiermee in generieke zin om willen gaan.

Wij houden hierbij rekening dat sommige kosten al gemaakt zijn en of activiteiten op een later tijdstip alsnog kunnen plaatsvinden. Wij zullen in ieder geval geen voorschotten terugvorderen tot dat
die duidelijkheid er is.

Wel roepen we organisaties waarvan de gesubsidieerde activiteit (nog) niet doorgaat op te bekijken op welke kosten zij nog kunnen bijsturen.

Ook in het geval dat diensten die in onze opdracht worden uitgevoerd niet meer voldoende dekkend zijn door teruglopend gebruik
(zoals bijvoorbeeld het regionaal openbaar vervoer) gaan we met elkaar constructief en creatief op zoek naar een oplossing voor de acute problemen.


In gesprek blijven
Samenvattend vinden wij het essentieel dat we met elkaar in gesprek blijven.

En dat we elkaar blijven helpen bij het oplossen van knelpunten of mogelijke problemen waar we tegen aanlopen.

Metopenheid en transparantie kunnen we samen obstakels die we tegenkomen oplossen.

Daarbij kijken we zowel naar de urgenties op de korte termijn als de vraagstukken op langere termijn.

Afspraken hierover vastleggen is voorwaardelijk voor een goede voortgang van onze samenwerking.
Nog meer dan gebruikelijk is goede communicatie hierbij van belang.

Dit kan plaatsvinden op tal van andere manieren dan fysiek contact, bv. via telefoon, Skype, per mail of op een ander digitaal
platform. Zo kunnen we met elkaar in gesprek blijven.


Samen oplossingen zoeken
Wij zijn van mening dat de uitdagingen die voor ons liggen meer dan ooit vragen om een gezamenlijke aanpak.

Een aanpak via het juridische pad helpt ons niet verder als de impact van het corona-virus verder toeneemt.

Wij willen u dan ook vragen om als zich problemen voordoen, het samen zoeken van passende oplossingen voorrang te geven boven het scherp stellen van
aansprakelijkheden.

Vanuit de provincie zullen wij hetzelfde doen. Daarin past dat wij ons redelijk en billijk opstellen waar het gaat om termijnbetalingen, subsidievereisten en het toepassen van
contractueel opgenomen boetes.

Daarnaast heeft de snelheid van de financiële afhandeling bij ons hoge prioriteit.
Heeft u vragen of doen er zich knelpunten voor binnen een concreet project of dienst die u voor ons
uitvoert dan is het goed direct met de bij u bekende opdrachtgever vanuit provincie Utrecht contact
op te nemen.

Heeft u vragen of zorgen van meer algemene aard, dan kunt u gebruik maken van ons centrale mailadres: taskforce-corona@provincie-utrecht.nl.

Wij zorgen er dan voor dat spoedig contact met u wordt opgenomen.

College van Gedeputeerde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111
DATUM
31 maart 2020
TEAM
Taskforce Corona

DOORKIESNUMMER
030-258 29 29
UW NUMMER
-
E-MAILADRES
taskforce-corona@provincie-utrecht.nl

 

Nieuwsoverzicht