College presenteert begroting 2019-2022: duurzaam en daadkrachtig


Dinsdag 02 oktober 2018

Het college van B&W van de gemeente Soest is er trots op een structureel sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 te kunnen presenteren. De hoge ambities uit het coalitieakkoord zijn geheel binnen de financiële kaders in de begroting vertaald. De ozb-stijging blijft beperkt tot de inflatie (1,4%) en de algemene reserve blijft ook de komende jaren boven het afgesproken minimumomvang van € 6 miljoen. 

De financiële uitgangspositie bleek als gevolg van de meicirculaire 2018 aanzienlijk minder gunstig te zijn dan bij de kaderdiscussienota gedacht. Ruim € 1 miljoen structureel. Wethouder Financiën Liesa van Aalst: “Bij de opstelling van de begroting hebben we ons laten inspireren door de motto’s uit het coalitieakkoord: duurzaam en daadkrachtig. De term duurzaam reserveren we niet alleen voor het milieu, maar betekent ook dat we onze beleidskeuzes gedegen voorbereiden. Voor een aantal complexe dossiers kunnen we de raad daarom nog geen concrete keuzes voorleggen, maar is soms meer vooronderzoek noodzakelijk.”

Dalweggebied
Wethouder Aukje Treep: “Begin 2019 verwachten we de oplevering van de haalbaarheidsstudie Dalweggebied. Deze studie moet inzicht bieden in de kansen die dit gebied kan bieden voor wonen, besturen, cultuur en sport. Onderdeel van deze verkenning vormt ook het gemeentehuis en de mogelijkheden voor de ontwikkeling naar een huis van de samenleving. Daarbij zal ook onze ambitie ten aanzien van de verduurzaming van het gebouw worden betrokken.”

Omgevingsvisie
Wethouder Aukje Treep: “De komende jaren werken we verder om Soest ‘Omgevingswetproof’ te maken. De omgevingsvisie is een belangrijke pijler hiervoor. Samen met onze inwoners en bedrijven willen we een antwoord krijgen op de vraag wat voor gemeente Soest wil zijn.”

Duurzaamheid
Wethouder Nermina Kundić: “Naast een impuls op het gebied van groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie moeten we vooral tempo maken met de energietransitie en grondstoffenbeleid. Energietransitie vormt een enorme uitdaging. Om dit voor elkaar te krijgen willen we met onze partners een taskforce vormen om samen een (uitvoerings)programma te ontwikkelen en aansturen. Gericht aan de slag om concrete resultaten te boeken die zichtbaar bijdragen aan onze plek op de CO2 ladder. ” 

Sport
Wethouder Harrie Dijkhuizen: “In het eerste kwartaal van 2019 verwachten wij het haalbaarheidsonderzoek voor de beoogde nieuwe sporthal aan de Dalweg ter besluitvorming te kunnen voorleggen aan de raad. Ook hebben we aandacht voor de noodzaak van een extra gymzaal in Overhees. En in het tweede halfjaar van 2019 willen we starten met de renovatie van de sportparken aan de Bosstraat. Wel zoeken we nog naar oplossingen voor de verkeersproblematiek.”

Sociaal Domein
Wethouder Liesa van Aalst: “Het sociaal domein omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. We zoeken steeds naar evenwicht tussen zelfredzaamheid die we van inwoners kunnen vragen en de zorg en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Een steeds betere monitoring geeft ons meer inzicht in het sociaal domein. Anders organiseren, denken en werken (transformatie) helpt ons de toenemende financiële druk op de beschikbare budgetten te verminderen.”

Veiligheid
Burgemeester Rob Metz: “We zien dat de jongerenoverlast fors is afgenomen. Dit resultaat is bereikt door de inzet van de jeugdboa’s, politie en jongerenwerk. Gelet op de goede resultaten willen we in 2019 de mogelijkheden bezien of we de tijdelijke capaciteit structureel kunnen maken. Daarnaast dienen zich ook (ten dele) nieuwe thema’s aan, zoals de aanpak van verwarde personen, radicalisering, georganiseerde criminaliteit en de uitvoering van de nieuwe wet Woonoverlast.

Voor de begroting 2019-2022, lees hier verder

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht