Beleidsplan 2018-2020


Beleidsplan Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS)2018 -2020

Inleiding
ONS heeft zich sinds 6 oktober 2009 met een breed bestuur verdienstelijk gemaakt en op de kaart gezet bij en voor zowel de ondernemers in Soesterberg als bij de gemeente Soest en de Provincie Utrecht.

De statuten geven aan dat ONS als doel heeft:
“Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zelfstandige ondernemers, ondernemingen, winkeliers, instellingen en zelfstandigen zonder personeel die gevestigd zijn, dan wel belanghebbende zijn in de gemeenschap Soesterberg”.

Veel is bereikt, maar er is nog veel te doen.

Met dit Beleidsplan wordt verwoord op welke gebieden ONS de komende jaren zich wil richten en hoe dit te realiseren.

1. Verbinding met de leden
Dit is prioriteit nummer 1. ONS zet zich in voor de leden en moeten in goed- en open contact staan met hen.
Concreet wil ONS dit als volgt invullen:

 • 4 x per jaar een (thema) bijeenkomst/bedrijfsbezoek: Hierdoor ontstaat onderlinge binding, maar kan ook laagdrempelig vernomen worden wat er leeft onder de leden. Daarom met name interactieve bijeenkomsten met pitches om bedrijven te introduceren. Een van deze bijeenkomsten kan benut worden tijdens de ALV. Badges om zichtbaarheid te vergroten.
 • 10 x per jaar een korte Nieuwsbrief met actuele zaken en verslag van waar het bestuur mee bezig is.
 • Een duidelijke portefeuille structuur binnen het bestuur, zodat leden bij vragen en/of hulpverzoeken weten met wie zij in contact kunnen treden.
 • In iedere werkgroep moeten minimaal 2 vertegenwoordigers uit de betreffende beroepsgroep deelnemen naast een (coördinerend) bestuurslid.

2. Toerisme
Toerisme is voor Soesterberg van groot belang en biedt kansen. Niet alleen voor de horeca, maar ook voor de winkeliers en aanverwante ondernemers. De Werkgroep Toerisme werkt hier hard aan, maar moet daarbij vooral input krijgen uit de sector horeca en aanverwante bedrijven.

In 2017 is met name gewerkt aan het opzetten van fiets-, wandel- en ruiterroutes. Ook de overnachtingsmogelijkheden bieden kansen voor uitbreiding, naast  het dagtoerisme. Dit laatste zou vooral kunnen vanuit het perspectief van het militaire verleden van Soesterberg. In de regio zijn vele historische plaatsen op dit gebied en het NMM is hierbij een schitterende trekpleister.

Een rol speelt ook het toegankelijk maken en houden van de vele nu nog afgesloten (natuur) gebieden rond Soesterberg.

Er wordt al samengewerkt met het Platform Uit in Soest en het Regionaal Buro voor Toerisme. Dit willen we zeker voortzetten en mogelijkerwijs intensiveren. Toerisme is niet slechts een beperkt lokaal issue, maar met name regionaal en voor de marketing zelfs (inter)nationaal.

3. Winkelen
Soesterberg heeft jaren stil gestaan op het gebied van het winkelen. Dat is te zien in de Rademakerstraat en in de statistieken rond het koopgedrag van inwoners van Soesterberg. In 2017 is een Werkgroep Winkelen opgestart, die inmiddels de eerste initiatieven richting alle winkeliers heeft uitgedragen, zoals o.a. de naam van het winkelgebied: Winkelhart van Soesterberg en een gezamenlijk magazine voor alle Soesterbergers.

Voor de langere termijn zijn aandachtspunten zaken als:

 • Toevoeging van een tweede supermarkt in het goedkopere segment;
 • Winkels in ontbrekende branches;
 • De verdere inrichting en aankleding van het winkelgebied
 • Tenslotte zijn er ook nog enkele locaties die zich lenen voor herontwikkeling met winkels en woningen.
 • De nieuwbouw op de Dorpsbrink, moet, ondanks het feit dat daar vooralsnog alleen dienstverlening en horeca komen wel een nadrukkelijke verbinding krijgen met het winkelhart.

4. Bedrijven
Voor de overige bedrijven blijven wij de verdere ontwikkeling van de Richelleweg en de herontwikkeling in Soesterberg-Noord volgen en waar nodig faciliteren.

5. Woningbouw
ONS zal ook de ontwikkelingen van de woningbouw in Soesterberg nadrukkelijk volgen. Hoewel dit voor ONS niet het grootste directe belang betreft, is dit wel van groot belang voor onze leden. Ook het door ONS in de initiatieffase actief ondersteunde plan voor de Solar Runway is een belangrijke ontwikkeling.
Tenslotte draagt een gevarieerd en goed woningaanbod bij aan het huisvesten van personeel van de bedrijven en aan de totale levendigheid van het dorp Soesterberg.

6. Ledenwerving

 • Wil ONS de vertegenwoordiger van de ondernemers in Soesterberg zijn, dan is draagvlak onder hen en actieve betrokkenheid een vereiste. ONS zal ook voor hen meer zichtbaar moeten worden. Daarom is een programma opgezet:
 • Het huidige Ondernemers Inloopspreekuur vindt plaats zonder een Soesterbergse ondernemer aan tafel. Ook wordt het zeer matig bezocht. Wij willen dit in 2018 evalueren en bezien hoe we hiermee verder willen gaan;
 • Meer communicatie via de lokale media; dit geeft meer bekendheid aan het ONS en maakt breder duidelijk wat ONS doet;
 • Social Media: ONS zal bezien hoe we ook op dit gebied actief gaan worden. Communicatie via deze media wordt steeds belangrijker en ook ONS zal hierin mee moeten gaan.
 • De mogelijkheid voor het meenemen van introducees stimuleren bij leden
 • Actief benaderen van nieuwe bedrijven.

7. Samenwerkingsverbanden en structurele overleggen
ONS maakt deel uit van de Soester Zakenkring en heeft een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur.

ONS neemt deel aan de volgende overleggen:

 • MKB overleg met de gemeente Soest (winkeliers)
 • ZOS overleg met de gemeente Soest
 • Uit in Soest (toerisme)
 • BMO
 • Bedrijvenmanager/Ondernemers Inloopspreekuur

8. Bestuur
Als bestuur willen we in 2018 gaan werken met een portefeuille structuur.Dit betekent dat wij naast de gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester met name vertegenwoordigers willen hebben voor de portefeuilles Toerisme, Winkelen  en Bedrijven.  Doordat in 2018 enkele leden aftredend zijn biedt dit een uitgelezen kans om kandidaten te zoeken gericht op deze portefeuilles.

Het bestuur zal zich verder laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris en zo nodig door externe adviseur(s).

Zie hiertoe ook het bijgevoegde schema.

Vereniging ONS-Netwerk Soesterberg, januari 2018

Organigram Vereniging ONS-Netwerk Soesterberg:

 • Voorzitter
  • Externe vertegenwoordiging (RvT, BMO/SZK/gemeente/overheid)
  • Algemene coördinatie en ondersteuning
 • Vicevoorzitter
  • Vertegenwoordiging Bedrijventerrein Richelleweg
  • Ledenwerving
 • Secretaris
  • Secretariaat en ledenregister
  • Ledenactiviteiten
 • Penningmeester
  • Financiën
  • Coördinatie Solar Runway
 • Bestuurslid Bedrijven/ ZZP
  • Aanspreekpunt voor Bedrijven
  • Aanspreekpunt voor ZZP-ers
 • Bestuurslid Retail
  • Aanspreekpunt voor winkeliers
  • Deelnemer werkgroep Retail
 • Bestuurslid Toerisme
  • Aanspreekpunt voor Toerisme
  • Deelnemer werkgroep Toerisme
 •     Ambtelijk Secretaris (BMO Soest)

p.m. maatschappelijke activiteiten per item in te vullen